Stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen, gescheiden lozing afval- en hemelwater

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
28 mrt 2013
Productnummer
2013-019

De voor advies voorgelegde stedenbouwkundige verordening beoogt een verstrenging van de bestaande regeling die er toe moet leiden dat neerslag die valt op gebouwen of verharde oppervlakten zo veel als mogelijk vastgehouden wordt en geborgen wordt, en pas in laatste orde afgevoerd wordt. Dit betekent dat zoveel mogelijk wordt ingezet op hergebruik waar mogelijk en, in tweede orde, op infiltratie op eigen terrein; er wordt zoveel als mogelijk afgekoppeld van (afvoer via) rioleringen. De Minaraad onderschrijft dit principieel, maar heeft wel een reeks suggesties en technische bemerkingen om de toepassing van het principe te verfijnen. De aangepaste verordening is van toepassing op nieuwbouw, herbouw en op uitbreidingen van bestaande gebouwen; de Minaraad schaart zich achter het eerder in het Vlaamse Parlement al geuite verzoek, met name om ook de bestaande gebouwen en situaties voorwerp van afkoppelingsbeleid te maken.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen, gescheiden lozing afval- en hemelwater

Download (grootte: 41.5 KB, type: application/pdf)