Vierde uitbreiding van het natuurreservaat E-156 Vallei van de Grote Nete te Herselt, Hulshout en Westerlo

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
26 aug 2019

Op 15 juli 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-156 “Vallei van de Grote Nete in Herselt, Hulshout en Westerlo”  te Herselt, Hulshout en Westerlo. 

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).  

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.  

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR.  Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.  

Boerenbond

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden.

De uitbreiding van het visiegebied baart Boerenbond zorgen. Volgens ANB wordt er nergens HAG aangesneden. Dat klopt, maar er in dit gebied is een GRUP lopende dat weldra in de ontwerpfase zal gaan. Hier zijn wel enkele delen aangeduid als landbouwgebied (zowel zuiver landbouwgebied als natuurgebied), deze delen zullen dus wel “herbevestigd” worden. Boerenbond stelt daarom voor om de landbouwgebieden uit het visiegebied te halen of met deze erkenningsaanvraag te wachten tot het GRUP definitief is goedgekeurd.

Natuurpunt

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997). Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Na controle van het voorgestelde visiegebied ten opzichte van het in procedure zijnde “GRUP Vallei van de Grote Nete van Zammelsbroek tot Heist-op-den-Berg”, komt Natuurpunt tot de vaststelling dat het visiegebied zich enkel uitstrekt over een beperkt aantal percelen in landbouwbestemming met overdruk. De toelichtingsnota van het GRUP leest “Het in overdruk aangeduide gebied is een natuurverwevingsgebied waarbij de functies natuurbehoud en landbouw nevengeschikt zijn.”

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus vereniging Vlaanderen stelt vast dat de beheerders van de erkende en te erkennen percelen de intentie hebben om een geïntegreerd beheer te doen. Daarbij voorzien zij de mogelijkheid om soorten die wildschade kunnen veroorzaken te reguleren. Hierbij worden termen als jacht, bestrijding en bijzondere jacht wel vaak in de verkeerde context gebruikt in het dossier. Met deze ontheffing wordt het mogelijk om schade veroorzaakt door jachtwildsoorten op omliggende percelen uit te voeren. Echter ANB geeft in haar nota aan dat ‘jacht en bijzondere’ jacht niet mogelijk zijn in een ‘erkend natuurreservaat’. Dit in tegenstelling met wat artikel 35 van het natuurdecreet aangeeft. De verbodsbepalingen geven inderdaad aan dat het doden van dieren niet is toegestaan, doch in hetzelfde artikel staat ook vermeld dat ontheffingen mogelijk zijn. Jacht en bijzondere jacht zijn via ontheffing dus wel degelijk mogelijk. HVV pleit er dan ook voor om de gevraagde mogelijkheid tot geïntegreerd beheer, daadwerkelijk toe te staan bij de erkenning van de percelen.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Vierde uitbreiding van het reservaat E-156 Vallei van de Grote Nete te Herselt, Hulshout en Westerlo

Download (grootte: 141.0 KB, type: application/pdf)