Vierde uitbreiding van het natuurreservaat E-013 Hageven te Lommel en Pelt

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
27 aug 2019

Op 18 juli 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-013 “Hageven”  te Lommel en Pelt.

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.  

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR.  Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.  

Boerenbond

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden.

Boerenbond is van mening dat de beschrijving van de uitbreiding van het visiegebied heel beperkt is en dat de redenen hiervoor niet duidelijk zijn. De uitbreiding omvat alle VEN-, groen-, natuur-, reservaat-, bos- en bosuitbreidingsgebieden in de directe omgeving – Natuurpunt heeft hier maar een erg beperkt aantal percelen in eigendom, bovendien veelal aangekocht na indiening van dit dossier. In de buurt van het Hageven-Turfven liggen ook heel wat actieve landbouwbedrijven en de invloed van de uitbreiding van het visiegebied is voor Boerenbond niet duidelijk.

Natuurpunt

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997). Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Natuurpunt volgt voor het voorstel van perimeter voor Hageven, met name de afbakening van het Natura 2000-netwerk. Daarnaast heeft Natuurpunt reeds antwoorden gegeven op de conclusies van het ANB advies.  

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus vereniging Vlaanderen stelt vast dat de beheerders van de erkende en te erkennen percelen de intentie hebben om een geïntegreerd beheer te doen. Daarbij voorzien zij de mogelijkheid om soorten die wild/faunaschade kunnen veroorzaken te reguleren. In dit gebied bleek reeds dat het beheer van het everzwijn een noodzaak is om o.a. Europese doelen betreffende vogelrichtlijn en habitatrichtlijn te kunnen bereiken. Het opnemen van de mogelijkheid van de bijzondere jacht en de bestrijding is een goed gegeven. Echter een beheer kan/mag niet uitsluitend gebaseerd zijn op noodmaatregelen, doch wel om een totaal beheer. Daarom pleit HVV er dan ook voor dat men bij het geïntegreerde beheer inzet op een gewone jacht op het wilde zwijn waarbij goed wordt nagedacht over de jachtstrategie en de momenten van bejagen. 

In het voorliggende dossier wordt niet verwezen naar een faunabeheerplan dat noodzakelijk is bij de uitvoering van de ‘bijzondere jacht’ op o.a. het everzwijn. Een terugkoppeling naar dit dossier lijkt ons noodzakelijk om in één beeld het totale beheer te zien. In dit faunabeheerplan zal o.a. de jachtstrategie opgenomen zitten, die duidelijk laat zien welke inzet men doet om de populatie everzwijn te reguleren.

Tot slot verwijst HVV nog naar het grotere geheel dat grensoverschrijdend is. Ook in Nederland loopt dit natuurgebied door en worden doelen en maatregelen opgesteld. Dit geldt trouwens ook voor het faunabeheer (o.a. everzwijn) een terugkoppeling of integrering met deze visies, doelen en maatregelen kunnen we niet onmiddellijk lezen in het dossier. 

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Vierde uitbreiding van het reservaat E-013 Hageven te Lommel en Pelt

Download (grootte: 140.6 KB, type: application/pdf)