Zesde uitbreiding van het natuurreservaat E-086 Vallei van de Grote Nete te Berlaar, Lier en Nijlen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
26 aug 2019

Op 9 juli 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-086 “Vallei van de Grote Nete” te Berlaar, Lier en Nijlen.

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2).

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen.

Landelijk Vlaanderen

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.  

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR.  Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.  

Landelijk Vlaanderen stelt bovendien vast dat erkenning wordt gevraagd voor erg versnipperde percelen waarvan de vraag kan gesteld worden of ze wel elk aan de nodige criteria beantwoorden.

Boerenbond

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden.

De uitbreiding van het visiegebied baart Boerenbond zorgen. Volgens ANB wordt er nauwelijks HAG aangesneden. Het valt op dat het visiegebied heel sterk wordt uitgebreid en dat er hier zeer veel landbouwgebied in ligt. We vragen om de gronden in landbouwgebruik hieruit schrappen.

Er zijn enkele bedrijfszetels of andere landbouwinfrastructuren aanwezig in het plangebied. Daarvan is het Boerenbond niet duidelijk of deze in het visiegebied vallen of niet. Boerenbond kreeg hierover graag duidelijkheid. Boerenbond stelt dat de bedrijfszetels/huiskavels uit het visiegebied gesneden moeten worden.

Natuurpunt

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997). Het dossier dient dan ook volgens die wetgeving afgehandeld te worden.

Natuurpunt stelt dat een aantal percelen opgenomen in dit dossier in landbouwgebruik zijn met een gebruikovereenkomst, maar dat deze net een voorbeeld zijn van hoe goede samenwerking leidt tot een win-win voor landbouwers evenals voor de natuur. Het niet erkenbaar zijn van deze percelen zou net deze win-win situatie onder sterke druk zetten. De ligging in een “zone voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut” maakt dat ook natuur zone-eigen is en versterkt onze keuze voor samenwerking landbouwer-natuur.

De gebruiksovereenkomsten zijn opgestuurd naar het ANB.

Hubertus Vereniging Vlaanderen

Hubertus vereniging Vlaanderen stelt vast dat de beheerders van de erkende en te erkennen percelen de intentie hebben om een geïntegreerd beheer te doen. Daarbij voorzien zij de mogelijkheid om soorten die wild/fauna schade kunnen veroorzaken te reguleren maar wordt ook expliciet gevraagd om voor een aantal soorten de gewone jacht als recreatief medegebruik toe te staan. Met deze ontheffing wordt het mogelijk om een geïntegreerd natuurbeheer te doen, waarbij natuurbeheer en medegebruik samen en gedragen tot hun recht kunnen komen. Echter ANB geeft in haar nota aan dat ‘jacht en bijzondere’ jacht niet mogelijk zijn in een ‘erkend natuurreservaat’. Dit in tegenstelling met wat artikel 35 van het natuurdecreet aangeeft. De verbodsbepalingen geven inderdaad aan dat het doden van dieren niet is toegestaan, doch in hetzelfde artikel staat ook vermeld dat ontheffingen mogelijk zijn. Jacht en bijzondere jacht zijn via ontheffing dus wel degelijk mogelijk. HVV pleit er dan ook voor om de gevraagde mogelijkheid tot geïntegreerd beheer, daadwerkelijk toe te staan. Op vele van de percelen lopen op dit moment reeds schriftelijke overeenkomsten met jagers, dewelke met de erkenning van dit reservaat niet zomaar verbroken kunnen worden.

In het aangeleverde dossier aan de Minaraad zat ook een ‘aanpassing van het dossier’ vervat. De inhoud hiervan is niet altijd duidelijk, daarenboven wordt verwezen naar de uitbreiding 6, terwijl dit dossier een 5de uitbreiding betreft. Natuurpunt geeft aan akkoord te zijn met de aanpassingen aan de ontheffingen, doch nergens in het aangeleverde dossier kunnen wij de concrete aanpassingen zien. Daarenboven vernam HVV wij van het lokale beheersteam van Natuurpunt dat zij niet op de hoogte zijn van de eventuele toestemming van Natuurpunt centraal om de ontheffing van jacht te laten vallen. HVV roept dan ook op om in dit dossier de bestaande contracten te laten gelden en de ontheffing tot bejaging mee op te nemen in de erkenning.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Zesde uitbreiding van het reservaat E-086 Vallei van de Grote Nete te Berlaar, Lier en Nijlen

Download (grootte: 134.2 KB, type: application/pdf)