Verzamelbesluit faunabeheer

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
23 nov 2023
Productnummer
2023-045

Wat betreft de captatieverboden heeft de Raad in het verleden al gewezen op de aparte procedures voor drinkwater, onbevaarbare en bevaarbare waterlopen, de wenselijkheid en werkbaarheid daarvan in vraag gesteld en gewezen op de noodzaak van “eenheid van commando” in crisissituaties. De Raad staat achter verhoogde aandacht voor de bescherming van natuur in tijden van aanhoudende droogte, maar vraagt in de eerste plaats om duidelijkheid over de criteria die gebruikt zullen worden om de impact op de natuur in te schatten. Indien andere knelpunten aan de basis van dit voorstel liggen, vraagt de Raad om na te gaan of die niet op een manier kunnen worden opgelost. Afsluitend beveelt de Raad aan om te voorzien in één geïntegreerde procedure en één adviesinstantie, met een brede scope en een robuuste rechtsbasis. Op deze manier kan aan alle betrokken actoren rechtszekerheid geboden worden en kan alle nodige kennis bijeengebracht.

 Inzake het gebruik van hulpmiddelen op wapens, door sommige ambtenaren van het ANB, vraagt de Minaraad om op te nemen dat dit enkel van toepassing kan zijn in het kader van de uitvoering van het varkenspestbestrijdingsplan, zoals verwoord in het verslag aan de Vlaamse Regering.

Wat het Soortenbesluit betreft vraagt de Minaraad om de voorgestelde wijzigingen aan de beheerregelingen en de bestrijding van uitheemse watervogels niet door te voeren, het gebruik van vangkooien voor bruine en zwarte rat in de nabijheid van voedersilo’s toe te voegen en de delen B en D van bijlage 4 van het besluit op elkaar af te stemmen. De Raad was verdeeld over de wijzigingen inzake de invoering van dode specimens, de toevoeging van goudjakhals en de wijzigingen aan de opvangcentra voor vogels en wilde dieren.

Gelet op de precaire situatie van de aal vraagt de Raad bijkomende beschermingsbepalingen in de visserijwetgeving.

Inzake het Jachtadministratiebesluit vraagt de Raad om de tienjarige geldigheid van het getuigschrift voor het slagen in het Frans jachtexamen te behouden. De Raad wijst op het recht van verenigen en vraagt daarom om de wijziging van artikel 55, inzake het opleggen van grenzen aan wildbeheereenheden, niet door te voeren. Bijkomend vraagt de Raad om wolf als te kennen soort toe te voegen aan bijlage 1 van het jachtadministratiebesluit. De Raad is verdeeld over het schrappen van de uitzondering inzake het afleveren van een jachtverlof aan de leden van het koningshuis en diplomaten, over de aanpak van overtredingen en gedeeltelijk verdeeld over de voorgestelde wijzigingen aan de jachtplannen.

Wat het Jachtvoorwaardenbesluit betreft, vraagt de Raad om de schriftelijke goedkeuring voor het organiseren van een gezamenlijk overleg te schrappen. Er is verdeeldheid over extra mogelijkheden voor jagers als anticipatie op mogelijke wijzigingen aan de federale wapenwetgeving.

Wat betreft de bekendmaking van natuurbeheerplannen vraagt de Raad naar een vlotte procedure. Bijkomend vraagt de Raad om de subsidies ad nominatum aan HVV te indexeren. Afsluitend wensen enkele Raadspartners nog standpunten in te nemen die kaderen in het jachtopeningsbesluit, met name het al dan niet doorvoeren van het (tijdelijk) sluiten van de jacht op de patrijs.

Voka en UNIZO onthouden zich bij het volledige advies, met uitzondering van het deel over de captatieverboden.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39

: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37


Downloads