Jachtopeningsbesluit 2013-2018

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
16 mei 2013
Productnummer
2013-025

In het algemeen vraagt de Minaraad om met dit Jachtopeningsbesluit invulling te geven aan het in het Jachtdecreet benutte begrip “verstandig gebruik van wildsoorten en hun leefgebieden”. Hij gaat ervan uit dat de afweging en evaluatie van het verstandig karakter van de vooropgestelde gebruiks- (en beheer) maatregelen alleen mogelijk is indien er vooraf per wildsoort duidelijke algemene doelstellingen verwoord worden. De Raad vraagt daarbij rekening te houden met de kwaliteit van de habitats en de draagkracht van de ecosystemen, want dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor de populatiedynamiek van een wildsoort.

De Minaraad kan zich vinden in de door de Vlaamse Regering voorgestelde jachtopeningstijden voor ree, edelhert, damhert en moeflon. Daarnaast pleit de Raad voor een betere, planmatige aanpak in tijd en ruimte, van het beheer van het wild zwijn, en pleit hij er voor om er op te waken dat ook de gewone bejaging hier in de praktijk mee samen spoort.

De Raad is er voorstander van om de jacht op klein wild enkel nog toe te laten binnen het kader van de erkende wildbeheereenheden. De jacht op patrijs ligt gevoelig omdat deze soort op de Vlaamse rode lijst van de broedvogels aangeduid staat als een kwetsbare soort. De Raad pleit er dan ook voor om de voorwaarden uit het vorige Jachtvoorwaardenbesluit te behouden, en die met meer kracht te doen doorwerken, en dit op basis van wetenschappelijk onderzoek, afdoende monitoring en voldoende handhaving.

Bij het waterwild stellen BBL en Natuurpunt voor om de reguliere en de bijzondere jacht op de smient te sluiten; Landelijk Vlaanderen en Hubertusvereniging Vlaanderen zijn daarentegen wel voorstander van bijzondere bejaging. Het toelaten van bijzondere bejaging op de grauwe gans kan enkel als dit geen negatieve impact voor overtrekkende en overwinterende grauwe ganzen en andere beschermde ganzensoorten met zich meebrengt.

De Minaraad vraagt snel werk te maken van het goedkeuren van de code van de goede praktijk die in opmaak is, met betrekking tot het voorkomen van schade.

Bij het overige wild verwijst de Minaraad naar zijn eerdere advies uit 2011 over de herziening van het Jachtexamenbesluit en het Jachtvoorwaardenbesluit, waarin al diverse bemerkingen inzake vos en verwilderde kat opgesomd staan. Bovendien vindt de Raad dat de sterilisatie van katten prioriteit verdient om de impact van de soort op fauna in te dijken.

Ten slotte vraagt de Raad de hoogste prioriteit te blijven geven aan de strijd tegen de (professionele) stroperij en het illegaal uitzetten van (“gekweekte”) wildsoorten.

Het advies werd goedgekeurd met een algemene onthouding van Boerenbond, omdat zij zich binnen de SALV wensen uit te spreken over dit dossier, en met een blijvende onenigheid (en onthoudingen) betreffende het al dan niet openen van de bijzondere bejaging op de smient.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads