Beheerregeling Aziatische hoornaar (met SALV)

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
21 dec 2023
Productnummer
2023-048

Minaraad en SALV brachten gezamenlijk advies uit over het ontwerp van ministerieel besluit voor de beheerregeling voor de Aziatische hoornaar. De Aziatische hoornaar is een invasieve uitheemse soort waarvoor op grond van artikel 31/8, van het Soortenbesluit een beheerregeling kan worden opgemaakt. Normaal gesproken is het de minister van natuurbehoud die een beheerregeling vaststelt; maar als er ook landbouwbelangen in beeld komen, moet de minister van landbouw mee instemmen.

De Aziatische hoornaar dook voor het eerst op in Frankrijk, vanwaar ze zich snel verspreidde naar andere landen, waaronder België. De soort wordt in Vlaanderen ondertussen beschouwd als wijdverspreid. De Raden ondersteunen het feit dat de Vlaamse Regering met deze beheerregeling inzet op populatiebeheer en impactmitigatie. Ze vinden het eveneens positief dat de beheerregeling voorziet in een algemene coördinatie door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), maar ook de bevoegde instanties en hun respectievelijke verantwoordelijkheden vermeldt. Ze vragen evenwel om de rol van de provincies duidelijker op te nemen, alsook om in voldoende capaciteit te voorzien.

Uit prognoses en onderzoek blijkt dat de populatie van de Aziatische hoornaar in Vlaanderen de komende jaren waarschijnlijk nog exponentieel zal groeien. De Raden steunen daarom het onderzoek naar en implementatie van preventieve maatregelen en vragen om een gerichte inzet van de middelen, voorzien in het Vlaams Strategisch Plan Bijenteelt. Schadelijders worden immers geacht preventieve maatregelen te nemen, voor zover deze in situ en binnen de grenzen van economische haalbaarheid redelijkerwijze mogelijk zijn. Verder vragen de Raden om de beschikbare middelen strategisch in te zetten op basis van een onderbouwd afwegingskader. Hiertoe dient in eerste instantie de economische schade beter in beeld te worden gebracht, alsook de impact op biodiversiteit.

Indien wordt overgegaan tot bestrijding vragen de Raden om het gebruik van biociden maximaal te vermijden, in functie van volksgezondheid en bescherming van het milieu. Ze vragen hierbij om restrictief om te springen met de afwijkingsmogelijkheden op verbodsbepalingen in VEN-gebieden en reservaten. Om verdere negatieve impact op inheemse insectenpopulaties te vermijden moet bestrijding bovendien selectief en soortspecifiek gebeuren.

Verder wijzen de Raden op het belang van communicatie en sensibilisering waarbij er, naast het kenbaar maken van de risico’s die de Aziatische hoornaar met zich meebrengt, ook voldoende aandacht moet gaan naar de rol van alle inheemse bestuivers en het vermijden van verdelging van andere wespachtigen en gelijkende zweefvliegsoorten.

Afsluitend formuleren de Raden enkele aanbevelingen inzake governance zoals voorzien in een jaarlijks overlegmoment van de overleggroep voor deze beheerregeling, het beperken van de administratieve last voor erkende bestrijders en het voorzien in een algemene evaluatie van de beheerregeling.

VOKA onthoudt zich grotendeels bij het advies.

Coördinator
: Naam Wouter Vanacker
: Organisatie SALV
: E-mailadres wvanacker@serv.be
: Telefoon 02 209 01 37

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16


Downloads

Advies over beheerregeling Aziatische hoornaar

Download (grootte: 324.7 KB, type: application/pdf)