Drie uitvoeringsbesluiten bosbeleid - openbare bossen - ontbossing

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
23 nov 2023
Productnummer
2023-042

De Minaraad behandelde in dit advies drie adviesvragen betreffende voorontwerp-besluiten inzake het bosbeleid, met name:

  • Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het technisch beheer van openbare bossen en terreinen onder natuurbeheer als vermeld in artikel 12decies van het Natuurdecreet van 21 oktober 1997;
  • Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van kopers en exploitanten voor de exploitatie in openbare bossen;
  • Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van februari 2001 tot vaststelling van nadere regels inzake compensatie van ontbossing en ontheffing van het verbod op ontbossing, wat betreft het aanpassen van het compensatiemechanisme.

De Minaraad ondersteunt de verduidelijking van het technisch beheer, zoals ook gevraagd in zijn advies over het bosuitbreidingsdecreet in 2021. De Raad formuleert wel bijkomende opmerkingen in het voorliggende advies. Zo adviseert de Raad een beperkte uitbreiding van het takenpakket inzake de begeleiding van exploitatiewerken op het terrein, vraagt hij om te voorzien in voldoende capaciteit voor de uitvoering van dit technisch beheer, vraagt hij een verduidelijking over de impact van dit besluit op het technisch beheer door bosgroepen en wijst hij op het belang van een kwalitatieve hamering.

Wat betreft het optrekken van de bosbehoudsbijdrage is de Raad verdeeld. De Raad wijst evenwel al in eerdere adviezen op de interactie tussen bosuitbreiding en boscompensatie en stelt dat een nog grondigere herziening nodig is. Raad zou een open adviesvraag hierover verwelkomen. Wat dit ontwerpbesluit betreft formuleren Voka en UNIZO een standpunt over de verhoging van de bosbehoudsbijdrage.

De Minaraad verwelkomt de aandacht voor lokale houtverwerking gezien deze bijdraagt aan het streven naar circulariteit, een klimaatvriendelijke economie en strategische zelfvoorziening. De Raad vraagt bijkomend om de Vlaamse houtstromen beter in beeld te brengen. De Raad beveelt aan om concrete afspraken te maken over de aan te bieden volumes, in overleg met de sector en om de sector ook op andere manieren te ondersteunen. Verder is de Raad positief over de beroepsmogelijkheden, maar meent dat ook vertegenwoordigers uit de houtverwerking vertegenwoordigd moeten zijn in het comité van beroep. Afsluitend vraagt de Raad om bij de uitvoering van dit besluit na te denken over het bredere beleid, alsook om, op grond van artikel 6, van het Bosdecreet, een langetermijnvisie voor bos in Vlaanderen op te maken.

Voka onthoudt zich bij de delen inzake technisch beheer en erkenning van kopers en exploitanten.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39


Downloads

Advies over drie uitvoeringsbesluiten bosbeleid

Download (grootte: 349.9 KB, type: application/pdf)