Uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-357 “Beneden-Nete en Vallei van de Itterbeek” te Duffel, Lier en Putte

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
26 aug 2019

Op 9 juli 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-357Beneden-Nete en Vallei van de Itterbeek  te Duffel, Lier en Putte. 

De Minaraad stelt dat in de Raad werd beslist om over dergelijke dossiers geen advies uit te brengen, in lijn met het unaniem advies van de Minaraad 2012|77 van 25 oktober 2012, naar aanleiding van de evaluatie van de instrumenten van natuur- en bosbeleid in functie van instandhoudingsdoelstellingen (par. 49, alinea 2). 

De partners in de Minaraad wensen hierbij evenwel volgende bemerkingen naar voor te brengen. 

Landelijk Vlaanderen 

Landelijk Vlaanderen stelt dat door het wijzigingsdecreet 2014 er bij alle nieuwe erkenningen van reservaten of uitbreidingen sinds 2014 geen visiegebieden nog kunnen afgebakend worden en geen uitbreidingszones met voorkooprecht nog kunnen bepaald worden en dus ook niet voor dit reservaat.   

Landelijk Vlaanderen wijst op het feit dat het wijzigingsdecreet van 2014 in artikel 106 §2 tweede lid bepaalt dat in de drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 88 de uitbreidingszones van bestaande erkende reservaten herafgebakend moeten worden en zo vastgesteld zijn door de VR. Artikel 106 is in werking getreden in 2014 en die bevestiging moest dan in 2017 van kracht zijn. Door de afwezigheid ervan zijn de geldigheid van de uitbreidingszone en de rechtsgevolgen ervan voor dit reservaat niet bevestigd.   

Boerenbond 

Boerenbond stelt dat in het kader van het gewijzigde Natuurdecreet geen nieuwe uitbreidingszones en visiegebieden of uitbreidingen aan bestaande uitbreidingszones en visiegebieden meer kunnen goedgekeurd worden. 

Boerenbond heeft wat het zuidelijk deel betreft geen problemen met de ter erkenning gevraagd percelen die reeds gelegen zijn in natuurgebied. Wel met het visiegebied dat mooie grote landbouwpercelen doorsnijdt en dat zelfs percelen in HAG opneemt.  

Boerenbond merkt op dat de visiekaarten ook verschillende info bevatten: op 1 kaart aan het visiegebied van het sneeuwklokjesreservaat worden 3 geïsoleerde percelen, gelegen in HAG mee opgenomen als visiegebied. 1 van deze percelen is pas aangekocht door de landbouwer en sluit aan bij de huiskavel. Deze landbouwer werkt al samen met de VLM i.k.v. perceelsrandenbeheer en zou ook een pilootproject opstarten volgend jaar i.k.v. bloemenstroken. Boerenbond vraagt om de percelen gelegen in HAG en in landbouwgebruik te schrappen uit het visiegebied. 

Natuurpunt 

Natuurpunt stelt deze behandelde aanvraag tot erkenning als natuurreservaat werd ingediend volgens de wetgeving van het 'Natuurdecreet' (1997).Het dossier dient dan ook volgens diewetgevingafgehandeld te worden. 

Natuurpunt paste het visiegebied aan op basis van de opmerkingen van ANB; de gebouwen van domein Anderstad en de waterzuiveringsinstallatie zijn eruit geknipt, ook de percelen in HAG, die in landbouwgebruik zijn. 

Sigma stelt in verschillende zones de richtlijnen op voor beheer van het reservaat. Dit wordt, met voortschrijdend inzicht, meegenomen in uitbreidingen van het beheerplan.   

Hubertus Vereniging Vlaanderen 

Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) wenst op te merken dat onvoldoende aandacht wordt geschonken aan het afstemmen van het beheer in het natuurreservaat en de omliggende beheervormen. Jacht is daar één vorm van. Alle Wildbeheereenheden (WBE’s) in Vlaanderen maakten een Uitgebreid Wildbeheerplan (UWBP) op (nu een faunabeheerplan), waarin monitoring en doordachte analyse een evenwichtig beheer onderbouwen. Elk van deze plannen werd erkend door de overheid en is ter beschikking bij de WBE en de provinciale afdelingen van het ANB. In het voorliggende uitbreidingsdossier wordt geen aandacht geschonken aan dit beheerplan, waardoor men een deel van de cruciale informatie voor een evenwichtig beheer in het reservaat, maar zeker ook naar de interactie met de omgeving mist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de monitoring van de faunasoorten.  

Op basis van de interpretatie van het hoofdstuk 7 leest HVV dat jacht niet werd opgenomen als vorm van recreatief medegebruik, hoewel het natuurdecreet dit toelaat. Dit impliceert automatisch dat veroorzaakte wildschade van soorten die afkomstig zijn uit dit gebied dient vergoed te worden door het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur. Met andere woorden, zullen maatschappelijke financiële middelen moeten ingeschakeld worden, omdat de eigenaar/beheerder van dit gebied geen inspanningen doet. Dit staat in schril contrast met de steeds krappere begrotingsbudgetten voor natuur. Conform de criteria ‘duurzame jacht’ (INBO.R.2007.22), is het beperken en voorkomen van wildschade een taak die weggelegd is voor de jager. Zij voeren hun beheer kosteloos uit en worden automatisch verantwoordelijk voor de eventuele wildschade die nog zou ontstaan. HVV pleit in deze dan ook voor het toestaan van jacht als recreatief medegebruik dat enerzijds het totaalbeheer van de fauna in de regio bevordert, maar bovenal maatschappelijke middelen vrijmaakt dat voor andere en betere doeleinden binnen de natuur kunnen aangewend worden.  

Tot slot stelt HVV vast dat er uitbreidingen gebeuren van het visiegebied. Een gegeven dat niet meer strookt met de wijziging van het natuurdecreet en geen beslag mag leggen op het landgebruik of geplande beheer van het gebied. Daarenboven stellen wij een onduidelijkheid vast over de aanduiding van dit nieuwe visiegebied in het kaartmateriaal als bijlage bij het ingediende dossier. We verwijzen hierbij naar percelen die worden aangeduide ten oosten van de samenvloeiing van de Haagbeek met de Itterbeek in de bijlage 1.3.1 en elders nergens mee zijn opgenomen. HVV vraagt dan ook om de uitbreiding van het visiegebied niet mee te nemen in de erkenning van het reservaat. 

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads

Uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-357 “Beneden-Nete en Vallei van de Itterbeek” te Duffel, Lier en Putte

Download (grootte: 142.9 KB, type: application/pdf)