Subsidiëring van bebossing

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
08 okt 2020
Productnummer
2020-016

De Minaraad bracht op 8 oktober 2020 een briefadvies uit over de wijzigingen van de onderscheiden regelgevingen inzake subsidiëring van bebossing. Wat voor advies voorlag, heeft als doel om de realisatie van de bosuitbreidingsdoelstelling (i.e. 4000 ha extra bos tegen het einde van de regeerperiode) te faciliteren en dit door het aanpassen van de subsidieregelingen voor bebossing.

De Minaraad meent dat dit zeker een stap in de goede richting is om te komen tot meer bos in Vlaanderen, maar formuleerde in het briefadvies wel een aantal bedenkingen met betrekking tot de in het ontwerpbesluit opgenomen voorwaarden. De Raad wijst hierbij in het advies ook op het belang van een goede soorten- en herkomstkeuze om te komen tot klimaatrobuuste bossen. Daarnaast wees de Raad er op dat er in de praktijk interactie bestaat tussen de bebossingsregeling en de boscompensatieregeling.

Over een aantal aspecten bereikten de actoren in de Raad geen eenstemmigheid. Inzake het planologisch aspect blijft er discussie over het al dan niet focussen op groene bestemmingen als het gaat over het aankopen van te bebossen grond. Ook ontstond er discussie over de voorwaarde van het reeds beschikken over een type vier beheerplan om aanspraak te kunnen maken op aankoopsubsidies met oog op bebossing en de erkenning als reservaat.

Gelet op de grote openstaande instandhoudingsdoelstellingen inzake Europees beschermde boshabitats, vroeg de Raad om hier prioritair op in te zetten wanneer er zich opportuniteiten voordoen.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

Downloads