Samenstelling adviescommissie natuurbeheerplannen

Advies Biodiversiteit

Samenvatting

Adviesdatum
23 jul 2020
Productnummer
2020-009

De Minaraad ontving een adviesvraag over de samenstelling van de adviescommissie inzake natuurbeheerplannen.  

Algemeen gaat de Minaraad er van uit dat volkomen onafhankelijkheid of neutraliteit niet bestaan. De bottom-line in deze context is alleszins dat kandidaten niet betrokken horen te zijn bij het opstellen van natuurbeheerplannen noch met het toezicht houden op het uitvoeren van natuurbeheerplannen. 

Als strategische adviesraad vindt de Minaraad het niet zijn taak om zich uit te spreken over de kwaliteiten van afzonderlijke experten of om de som ervan te gaan afwegen. De Minaraad pleit er wel voor (1) om bij deze adviescommissie te voorzien in een degelijk intern reglement, (2) om te voorzien in de mogelijkheid, voor de in een procedure betrokken terreinbeheerder, om desgevallend gehoord te worden, en (3) om van bij het begin een globale rapportage op te bouwen over de typische gevallen die door deze adviescommissie en de Vlaamse Regering behandeld wordt en over de oplossingsrichtingen die hierbij werden gevolgd. 

Voor zover de Minaraad bij deze adviesvraag aangesproken werd als verzameling middenveldorganisaties, doet hij noteren dat sommige raadspartners het er mee eens zijn dat er met de voorgestelde namen een zeker globaal evenwicht en een voldoende expertise-niveau werden bereikt, en andere partners vinden dat de resp. affiliaties van de voorgedragen leden gezamenlijk niet leiden tot een evenwichtige situatie.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Samenstelling adviescommissie natuurbeheerplannen

Download (grootte: 638.4 KB, type: application/pdf)