Voorontwerp van Decreet tot wijziging van het Decreet van 30 maart 2007 betreffende Brownfieldconvenanten (samen met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
08 jun 2011

De Vlaamse Regering stelt voor om het Brownfielddecreet te wijzigen. De aanpassingen hebben vooral betrekking op de werking van enkele overheidsinstellingen (brownfieldcel, PMV, rol Vlaamse overheid, onderhandelaars). Het doel is om het bestaande beleid voor brownfieldconvenanten te bestendigen en op die manier meer rechtszekerheid te creëren voor potentiële ontwikkelaars. In de visienota staan enkele nieuwe (financiële) instrumenten uitgewerkt.

SERV en Minaraad achten een structurele continuering van het brownfieldbeleid positief maar zijn van oordeel dat het voorontwerp van decreet te beperkt is uitgewerkt in verhouding met de visienota.

Het brownfieldbeleid moet volgens de raden ook geflankeerd worden door een krachtig preventief beleid zodat de brownfieldproblematiek op lange termijn een uitdovend karakter krijgt. Daartoe hoort onder meer de uitbouw van een efficiënt detectie- en inventarisatiesysteem van brownfields. Een optimale afstemming met andere verschillende databanken is daarbij aangewezen. Een inventaris ‘brownfields’ moet een graduele verdeling van terreinen op basis van verontreinigingsgraad toelaten. Een dergelijke indeling van terreinen die de gradatie van pollutie weerspiegelt, vormt één van de basiselementen van een gedifferentieerd ondersteuningsbeleid, naast de geografische ligging van de site en de sociaaleconomische context (ondermeer de functie/bestemming).

De raden dringen daarom aan op een evaluatie van de financiële aspecten van het brownfieldbeleid. Deze evaluatie moet het hefboomeffect en de doelmatigheid van de bestaande stimuli nagaan en mogelijke alternatieve en aanvullende stimuli onderzoeken in functie van hun efficiëntie en effectiviteit.

SERV en minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Wim Knaepen
: Organisatie SERV
: E-mailadres wknaepen@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Gezamenlijk advies met SERV wijziging Brownfielddecreet

Download (grootte: 77.5 KB, type: application/pdf)