Witboek Interne Staatshervorming

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
05 jul 2011

Om inefficiëntie tegen te gaan en de administratieve lasten te verlagen, nam de Vlaamse Regering zich bij zijn aantreden in 2009 voor om de versnippering van bevoegdheden over de verschillende beleidsniveaus aan te pakken. Dit leverde vorig jaar de publicatie van een Groenboek interne Staatshervorming op en resulteert nu in een ontwerp van Witboek. Eenmaal dit goedgekeurd wordt, kan de gefaseerde uitvoering van de hervorming beginnen.

De Minaraad stelt vast dat het overleg in dit proces stilgevallen is na het uitbrengen van het Groenboek. Indien het overleg niet was stilgevallen, had het tweede, uitvoeringsgerichte deel van het Witboek wellicht aan kwaliteit gewonnen. De Minaraad gaat ervan uit dat hij bij alle volgende strategische stappen om advies gevraagd zal worden.

Het Witboek besteedt veel aandacht aan verbeteringen op het vlak van autonomie en efficiëntie. Er lijkt minder aandacht te gaan naar de effectiviteit van het beleid, i.e. een beleid dat de nodige oplossingen biedt voor de hangende milieu-, natuur- en ruimtelijke problemen. Wanneer de implementatie van Europese milieuregelgeving spaak dreigt te lopen, dan heeft dat nogal eens te maken met een gebrekkige taakverdeling tussen overheidsniveaus. Een verbeterde taakverdeling tussen de overheidsniveaus zou kunnen bijdragen tot de effectiviteit, maar lijkt niet in dit perspectief te worden opgevat. Omdat het Witboek Interne Staatshervorming zich bijvoorbeeld niet uitspreekt over de structuur van het integraal waterbeleid, zijn de voornemens inzake de polders en de wateringen of inzake de herinschaling van de waterlopen moeilijk beoordeelbaar.

Voor wat de regionale landschappen en bosgroepen aangaat, blijft er nood aan een eenduidig wettelijk kader dat de onderscheiden provincies eenvormig kunnen toepassen. Aan de regionale landschappen en bosgroepen moet er bovendien voldoende bestuurlijke onafhankelijkheid worden geboden, en moet de betrokkenheid van de te betrekken middenveldgroepen gegarandeerd blijven of worden.

De Minaraad stelt vast dat de ontvoogding een zeker positief effect heeft gehad in de context van de ruimtelijke ordening, en staat daarom in principe achter dit systeem. De Raad stelt voor om de toepasselijkheid van het principe van de “ontvoogde gemeente” te onderzoeken op het vlak van de handhaving, onder de randvoorwaarde van een duidelijk Vlaams kader in dat verband.

Met betrekking tot de onbeperktheid in de tijd van de milieuvergunning, is de Minaraad vanzelfsprekend niet gekant tegen een vermindering of terugdringing van onwenselijke administratieve planlasten. Om evenwel daadwerkelijk tot een aanvaardbaar systeem van permanente milieuvergunningen te komen, moeten er echter een aantal vraagstukken worden opgelost. Aangezien de figuur van de milieuvergunning een van de pijlers is van het milieubeleid, vindt de Minaraad deze problematiek dusdanig belangrijk – en complex – dat het onmogelijk is om er in het bestek van dit advies definitieve uitspraken over te doen.

De Minaraad ziet de bestuurskundige meerwaarde niet in van het afschaffen van de Samenwerkingsovereenkomst. De Minaraad vraagt om te kiezen voor een bijsturing in plaats van een afschaffing ervan. De Minaraad vraagt hierbij ook aandacht voor de problematiek van de minawerkers.

Wat de Vlaamse bezoekerscentra betreft, wijst de Minaraad er op dat deze niet opgericht zijn met als centraal doel de natuur- en milieu-educatie, maar wel met het oog op de ontsluiting van bepaalde Vlaamse natuur- of bosdomeinen. Zij worden dan ook beheerd door de beheerders van deze domeinen, en dit hoort ook zo te blijven.

De Minaraad heeft ten slotte reserves bij het voornemen om intergemeentelijke samenwerkingen toe te laten om een stedenbouwkundige ambtenaar aan te stellen, indien dit de inspraakmogelijkheden en de democratische legitimiteit van beslissingen in het gedrang kan brengen.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies Witboek Interne Staatshervorming

Download (grootte: 106.6 KB, type: application/pdf)