De evaluatie van de processen bij de totstandkoming van de eerste brownfieldconvenanten

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
28 okt 2010

Het Vlaams Parlement keurde op 30 maart 2007 het decreet betreffende de brownfieldconvenanten goed. Het doel was investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (de zogenaamde 'brownfields'). Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het tijdelijke Brownfielddecreet zou aflopen eind 2009, waarna er een grondige evaluatie zou volgen. Over dit evaluatierapport zou onder meer de Minaraad dan advies moeten uitbrengen.

De tijdsduur voor het doorlopen van een brownfieldtraject is echter veel langer gebleken dan aanvankelijk werd ingeschat. Het Brownfielddecreet werd om die reden ondertussen ook al verlengd, tot eind 2010, en een verdere verlenging tot eind 2011 staat in de steigers. Gezien er nog geen enkel project volledig is gerealiseerd, is het ook nog niet mogelijk de resultaten van de concrete brownfieldconvenanten te beoordelen. Daarom besliste de brownfieldcel om de evaluatie toe te spitsen op het procesverloop bij de totstandkoming van de eerste 27 convenanten. Het is hierover dat de Minaraad om advies werd gevraagd.

In zijn advies apprecieert de Minaraad het instrument brownfieldconvenanten, omdat deze convenanten in de praktijk een oplossing hebben kunnen bieden in een hele reeks van lang aanslepende en geblokkeerde projecten. Ook voor het uitstel van de evaluatieoefening kan de Minaraad enig begrip opbrengen. Toch grijpt de Raad deze gelegenheid aan om enkele aandachtpunten te formuleren voor de aankomende uitgebreide evaluatie en de visienota.

De Raad vraagt onder meer om de termijn verder te verkorten zonder de duurzaamheid van de projecten te hypothekeren; te zorgen voor een optimale afstemming tussen de instrumenten die de ontwikkeling van brownfields moeten stimuleren; rechter-en-partij-situaties te vermijden bij de toekenning van vergunningen en faciliteiten; het aspect mobiliteit reeds in een vroege fase van het project in rekening te brengen; de kennisopbouw omtrent brownfields te centraliseren en een vlotte ontsluiting van de verzamelde informatie te voorzien. Ten slotte pleit de Raad voor een preventief beleid zodat veroudering van bedrijventerreinen voorkomen wordt en beklemtoont hij de nood aan een visienota voor brownfieldontwikkeling.

De Minaraad keurde het briefadvies goed mits onthouding van de SERV-partners.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

De evaluatie van de processen bij de totstandkoming van de eerste brownfieldconvenanten

Download (grootte: 56.3 KB, type: application/pdf)