Programmadecreet begroting 2010

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
29 apr 2010

Het ontwerp van programmadecreet ter aanpassing van de begroting 2010 bevat verschillende wijzigingen aan bestaande regelgeving. De SAR Minaraad gaat in zijn advies dieper in op een aantal hoofdstukken: successierechten, overname van de dienst verkeersbelastingen, leefmilieu (waterbeleid zowel als afvalstoffenbeleid) en financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuur.

Het Vlaamse Wetboek der Successierechten voorziet een vrijstelling van successierechten voor bossen als er binnen de twee jaar na het overlijden een goedgekeurd, uitgebreid bosbeheerplan voorgelegd wordt. Het programmadecreet  verlengt deze termijn tot vier jaar. De SAR Minaraad kan zich vinden in die aanpassing omdat te weinig Vlaamse bossen over een bosbeheerplan beschikken.

In 2008 besloot de Vlaamse Regering om de inning van de verkeersbelasting vanaf 1 januari 2011 in eigen beheer te nemen. Het programmadecreet voorziet de overname van de dienst verkeersbelastingen. De beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014 geeft aan dat de Vlaamse Regering ook werk zou maken van de vergroening van de autofiscaliteit op basis van de milieuprestaties van de wagen. In afwachting van het nieuwe systeem zou de Vlaamse Regering op korte termijn een bonusmalussysteem ontwikkelen voor particuliere wagens. Met de voorliggende operatie wordt dit nog niet doorgevoerd. De SAR Minaraad vraagt hier snel werk van te maken.

De SAR Minaraad gaat akkoord met het programmadecreet wanneer het stelt dat het toepassen van het verlaagd storttarief op recycleerbare gipsafvalstromen niet opportuun is, omdat het de bestaande recyclage-initiatieven zou ontmoedigen.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuur (FIVA) wordt enkel ingezet om de visserij- en aquacultuursector te ondersteunen. Het programmadecreet breidt de toepassing van het instrument uit voor het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van visserijgebieden. De SAR Minaraad onderschrijft dit en rekent erop dat de middelen ook daadwerkelijk ingezet worden voor de duurzame ontwikkeling van de visserijgebieden.

De SAR Minaraad keurde het briefadvies goed. De SERV-partners onthielden zich. 

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Briefadvies programmadecreet ter aanpassing begroting 2010

Download (grootte: 50.9 KB, type: application/pdf)