Modulaire omgevingsvergunningsprocedure - milieuaspecten

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
21 sep 2023
Productnummer
2023-028

De Minaraad bracht advies uit over de voorgenomen wijzigingen aan de regelgeving betreffende de omgevingsvergunning: de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en het omgevingsbesluit. De Vlaamse Regering wil met de wijzigingen een oplossing bieden voor de onvoldoende flexibele procedures. Met het modulair maken van de omgevingsvergunning kunnen, afhankelijk van de inhoud en aard van de aanvraag, de benodigde modules ingezet worden. De Minaraad spitst zich toe op de onderwerpen waar milieuaspecten aan de orde zijn.  

De Raad steunt de doelstelling om het systeem van de evaluatie van de omgevingsvergunning en de eventuele daaropvolgende bijstelling maximaal te integreren. De Raad adviseert daarbij om werk te maken van een effectief evaluatiesysteem. Daarmee samenhangend meent de Raad dat er voldoende aandacht moet zijn voor een goed georganiseerde evaluatiepraktijk.

Het voorontwerp grijpt ook in op de limitatieve lijst van gevallen waar een vergunning van bepaalde duur verleend kan worden. De Minaraad meent dat de gebruikte terminologie ruim geformuleerd is en dat de verduidelijking ervan aangewezen is. Bovendien mag de uitbreiding van deze lijst niet in de plaats komen te staan van doordacht beleidsmatig optreden wanneer er zich bepaalde problematieken voordoen.

Vervolgens kijkt de Raad naar het beoogde beschermingsniveau van mens en leefmilieu. Omwille van transparantie en rechtszekerheid meent de Raad dat de verschillende modules voldoende voorspelbaar moeten zijn. De Raad vraagt om parallelle bepalingen maximaal op elkaar af te stemmen. Bescherming van mens en natuur betekent ook de situaties waarin een openbaar onderzoek aan de orde is maximaal decretaal te verankeren.

Afsluitend adviseert de Raad het voorontwerp af te stemmen met de modernisering van de milieueffectrapportage en het voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstof.

De Raad herhaalt ten slotte het belang van onderzoek naar de impact van de instelling van de omgevingsvergunning op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39

Downloads

Advies Modulaire omgevingsvergunningsprocedure - milieuaspecten

Download (grootte: 326.5 KB, type: application/pdf)