Strategische aspecten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Advies Klassiek milieubeleid

Samenvatting

Adviesdatum
07 jul 2022
Productnummer
2022-010

Einde april 2022 ontving de Minaraad een adviesvraag over het ontwerp van programmatische aanpak van stikstofdepositie (PAS). De Vlaamse Regering stelt dit programma vast in uitvoering van het Natuurdecreet. Bedoeling van dit PAS is om de impact van stikstof op de Europees te beschermen natuurgebieden te verminderen. Op die basis moet het mogelijk blijven om omgevingsvergunningen uit te reiken voor industriële en landbouwbedrijven die stikstof uitstoten.  

Op 7 juli 2022 heeft de Minaraad zijn advies vastgesteld over de ontwerp PAS. Het is een werkstuk van een 80-tal pagina’s geworden, dat nadien nog grondig technisch nazicht vereist heeft. Het advies bevat heel wat unanieme stukken, maar ook met een tiental “standpunten” van specifieke raadsorganisaties (= geen onderling akkoord) en een twintigtal “aanvullende standpunten” (= een raadsorganisatie verklaart iets aanvullend bij een bereikte consensus, wat door de overige organisaties evenwel niet wordt onderschreven). Voor wat die niet-consensus-passages aangaat, heeft het advies de verdienste van informatieve waarde. 

Centraal in het advies staat §25. Voor de Minaraad is de beslissende vraag of het PAS effectief zal zijn. De meerderheid van de Minaraad beoordeelt de voorliggende PAS als een programma dat de beoogde effecten kan genereren. Om evenwel te fungeren als efficiënt en effectief kader mag er niet getalmd worden. De probleempunten die verder in het advies worden aangeraakt, dienen snel te worden opgelost, zonder dat dit als excuus mag dienen om een definitieve aanpak op de lange baan te schuiven. De Boerenbond heeft verklaard en geargumenteerd het niet eens te zijn met deze algemene appreciatie.

 

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Kathleen Quick Kathleen Quick
: Functie adjunct v.d. directeur (open ruimte - natuur)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres kathleen.quick@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 40

: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37

: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Advies Strategische aspecten Programmatische Aanpak Stikstof

Download (grootte: 1.5 MB, type: application/pdf)