Besluit Milieueffectrapportage (met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
26 jun 2024
Productnummer
2024-013

De SERV en de Minaraad brachten gezamenlijk op vraag van de Vlaams minister bevoegd voor Omgeving advies uit over de uitvoeringsbepalingen van de milieueffectrapportage. Het voorontwerp zet een volgende stap in de modernisering van de milieueffectrapportage waarbij de regelgeving streeft naar vereenvoudiging, verhoging van de kwaliteit van de milieubeoordelingen en digitalisering. De Raden zijn positief over deze vervolgstap en menen dat het bijdraagt tot de integratie van milieuoverwegingen in de voorbereiding en vaststelling van plannen, programma’s en projecten.

De Raden vinden de opbouw van het uitvoeringsbesluit duidelijk maar vragen een artikelsgewijze inhoudelijke toelichting van de bepalingen. Bovendien adviseren zij om af te stemmen met de modulaire omgevingsvergunningsprocedure en na te gaan in hoeverre de wijzigingen op correcte manier rekening houden met elkaar, alsook met het tijdstip van inwerkingtreding.

Om tot een goede milieubeoordeling te komen, wat zelf weer bijdraagt tot een hoog milieubeschermingsniveau, vragen de Raden meer aandacht voor de capaciteit bij zowel de bevoegde overheden als de MER-deskundigen en -coördinatoren. Zij zien daarbij een belangrijke rol voor het Vlaams expertisecentrum m.e.r. maar menen dat de invulling ervan voorlopig nog steeds een black-box is. De inzet van voldoende capaciteit draagt volgens de Raden ook bij tot het streven naar kwalitatief goede adviezen bij iedere milieubeoordeling.

De Raden gaan ook in op de milieueffectrapportage van plannen en programma’s. Zij adviseren om deze milieubeoordeling zo spoedig als mogelijk in het proces uit te voeren, zodat het gebruikt kan worden om redelijke alternatieven te onderzoeken en dit onderzoek te gebruiken als onderbouwing voor het maken van (strategische) (beleids)keuzes. De Raden zijn ook vragende partij om mee te denken aan oplossingsgerichte aanbevelingen over de methodologieën in het kader van milieubeoordelingen op strategisch niveau.

Vervolgens doen de Raden aanbevelingen over de project-m.e.r.-procedure. Zij vragen verduidelijkingen over het onderzoek van de screening, de reden van stopzetting van de procedure wanneer tijdens de screening blijkt dat er een MER opgesteld moet worden, en de verwachting bij de raadpleegbaarheid van een screeningsbeslissing. Ook verschillende elementen over de raadpleging van de project-MER hebben volgens de Raden nood aan verduidelijking.

Tenslotte formuleren de Raden aanbevelingen over de voorgestelde digitalisering. De Raden zien een grote meerwaarde in een digitale tool en menen dat een screeningstool laagdrempelig en correct uitgewerkt dient te zijn. Afsluitend achten zij het aangewezen alle informatiestromen te integreren en vragen zij duidelijkheid over de inwerkingtreding van de digitalisering.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Advies Besluit Milieueffectrapportage

Download (grootte: 388.4 KB, type: application/pdf)