Het Omgevingshandhavingsbesluit (met SERV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
28 jun 2024
Productnummer
2024-014

De SERV en de Minaraad brachten advies uit over het nieuw uitvoeringskader voor de omgevingshandhaving. Dit voorontwerp van besluit vormt het sluitstuk van de implementatie van het Kaderdecreet Vlaamse Handhaving en stelt een nieuw algemeen kader voor de handhaving van het omgevingsrecht voor. Deze operatie beoogt te stroomlijnen en de informatie-uitwisseling te bevorderen door digitalisatie.

De Raden verwelkomen de vooropgestelde geïntegreerde aanpak voor handhaving maar benadrukken dat omgevingshandhaving niet alleen draait om het bestraffen van inbreuken. Het gaat ook over compliance promotion, proactieve dialoog met rechtsonderhorigen en het tegengaan van (onaanvaardbare) milieu- en ruimtelijke effecten en/of het herstellen van die effecten. Om de regelgeving vlot en met de nodige duidelijkheid in de praktijk om te zetten bevelen de Raden aan om duidelijke en realistische doelstellingen en tijdspaden te voorzien zodat er inzicht komt in het plan van aanpak en de capaciteit die nodig is om de implementatie te organiseren.

De Raden gaan ook in op de vooropgestelde opmaak van algemene beleidslijnen en handhavingsprogramma. De Raden zijn van oordeel dat beleidskaders een meerwaarde kunnen zijn om werk te maken van een echt handhavingsbeleid. Ze vormen de noodzakelijke opstap naar een ambitieuzer Vlaams handhavingsbeleid. De Raden gaan evenwel niet akkoord met het verdwijnen van de adviesplicht door de strategische adviesraden omtrent het Omgevingshandhavingsprogramma. Zij vragen een bijsturing op dit onderwerp en de adviesplicht voor het Omgevingshandhavingsprogramma te hernemen en uit te breiden tot de algemene beleidslijnen gelet op het strategisch belang.

Vervolgens formuleren de Raden aanbevelingen over de impact op het personeel van de bevoegde overheden. Met het voorontwerp blijkt die impact er wel degelijk te zijn. Dit punt verdient de nodige aandacht vanuit de regelgever. Het brengt de Raden ook tot de conclusie dat de fundamentele strategische uitdaging ligt in het voorzien van de nodige capaciteit bij de handhavingsactoren. Enkel een goede visie hierop leidt tot adequaat handhavingsbeleid.

Dat brengt de Raden tot de vaststelling dat kennisopbouw en specialisatie belangrijk zullen zijn. Zij vragen in het licht daarvan ook aandacht voor coherente en eenvoudige regelgeving.

Afsluitend gaan de Raden in op de vooropgestelde bevoegdheidsverdelingen waar zij ijveren voor duidelijkheid aangezien een duidelijke taakverdeling ook een positieve impact heeft op de exploitanten en rechtsonderhorigen.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads

Advies Het Omgevingshandhavingsbesluit

Download (grootte: 364.7 KB, type: application/pdf)