Groenboek Bestuur (principes en voorstellen voor een vernieuwende overheid)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
15 dec 2016
Productnummer
2016-030

Het Groenboek Bestuur bevat een reeks verbetervoorstellen voor de werking van de overheid. Hiermee wil de Vlaamse Regering een werkprogramma starten, dat er op gericht is deze werking grondig aan te passen en te verbeteren, zodat de toekomstige uitdagingen beter aangepakt kunnen worden. Als vervolgstap bij dit Groenboek, zal er een nieuw Bestuursdecreet opgemaakt worden, en er zullen een reeks hervormingsprojecten doorgevoerd worden.

De Minaraad is positief over het voornemen om de werking van de Vlaamse Overheid te verbeteren. Ook vindt de Raad het zeer gunstig en nuttig dat verschillende stakeholders via dit Groenboek betrokken worden in dit hervormingsproces. De Raad suggereert wel om nog in een fase te voorzien waarin er een witboek zou worden uitgebracht, waarmee duidelijk gemaakt wordt voor welke veranderingen men nu daadwerkelijk kiest.

Bij de veranderingen aan de werking van de overheid, moet men ook een beeld kunnen geven van de uitdagingen die men hiermee wenst aan te pakken. De Vlaamse Regering heeft in zekere zin al een invulling hieraan gegeven, met name in de vorm van de Visienota 2050. De Minaraad stelt vast dat er daadwerkelijk een verband kan gelegd worden tussen de meeste governance-noden die in die Visienota 2050 onderkend worden, en de principes die nu ontwikkeld worden in het Groenboek - met uitzondering van de governance die nodig is voor het strategische beleid i.f.v. de lange termijn.

Wat de toekomst van de adviesraden betreft, stelt de Minaraad dat een keuze voor meer strategische advisering pas wenselijk is op het moment dat de raadspartners er zeker van kunnen zijn dat de door de overheid gevoerde overlegprocessen op een degelijke wijze gebeuren. Zolang deze zekerheid er niet is, zullen partners in adviesraden steeds de nood blijven voelen aan het verlenen van "toetsadviezen". Die adviezen zijn er op gericht om te toetsen of het beleidsvoorstel dat aan het einde van een beleidscyclus wordt voorgelegd, evenwichtig, goed onderbouwd en deugdelijk afgewerkt is. Dit neemt niet weg dat ook de Minaraad vindt dat adviesvragen meer zouden moeten gaan over strategische thema's. Met strategische thema's wordt bedoeld: beleidsvraagstukken en/of ontwikkelingen die van betekenisvolle invloed zullen zijn op de structuur of de algemene toekomst van een geheel werkveld.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32


Downloads

Groenboek Bestuur: principes en voorstellen voor een vernieuwende overheid

Download (grootte: 215.0 KB, type: application/pdf)