Visienota 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
26 nov 2015
Productnummer
2015-027

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft een ontwerp van langetermijnstrategie, “Visie 2050”, voorgelegd aan de strategische adviesraden. De ontwerpnota, die ook fungeert als Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO), is bedoeld om vorm te geven aan het gewenste toekomstbeeld voor Vlaanderen en de langetermijntransities vast te stellen waarop men wil inzetten.

In zijn advies wees de Minaraad in de eerste plaats op het belang van de wisselwerking tussen het internationale kader en de Vlaamse beleidscontext. In de voorliggende ontwerpnota wordt niet meegegeven op welke wijze de nieuwe VSDO zal bijdragen tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). 

Ook merkte de Minaraad een zekere spanning op in het samenspel van de uitgangspunten van de visienota. Gelet op de draagwijdte en het urgente karakter van uitdagingen zoals de klimaatopwarming, pleit de Raad er voor om volop te gaan voor een gewenst toekomstbeeld, voor een Vlaanderen dat verbonden is met de rest van de wereld.

De Minaraad kon zich goed vinden in de algemene formulering van de langetermijnambitie en –visie, omdat deze volgens haar op voldoende wijze blijk geven van een visie op “rechtvaardige duurzaamheid”. Een dergelijke visie gaat ervan uit dat de beoogde transitie naast ecologisch duurzaam ook sociaal rechtvaardig dient te zijn. Om als Vlaanderen duidelijker aan te geven voor welk mondiaal toekomstscenario men zijn gewicht in de schaal wil leggen, vroeg de Minaraad om in de visienota hierbij meer toelichting te geven.

De Minaraad kon zich goed vinden in de thema’s op basis waarvan de visie wordt uitgediept, maar stelde vast dat de doorwerking van de thema’s in de transitieprioriteiten ondoorzichtig gebleven is. In dat verband schoof de Raad het integrerend perspectief van de circulaire economie naar voor.

De Minaraad bevond dat de transitie naar de “sociaal rechtvaardige en volledig hernieuwbare circulaire economie” een transformatie van de economie in zijn geheel betreft, die bijgevolg hoort door te werken in de overige systeemtransities. De weerhouden transitieprioriteiten werden vanuit deze optiek door de Raad besproken.

Op vlak van governance pleit de Raad voor een open, participatieve en legislatuuroverschrijdende aanpak, die alle stakeholders in staat stelt elkaar aan te spreken alsook uit te dagen met het oog op het behalen van de visie. Een belangrijke rol zag de Raad weggelegd voor de overheid, die immers moet waken over de samenhang tussen de transities.

De Minaraad keurde het advies goed, mits onthouding van VOKA, UNIZO en Boerenbond, die verwezen naar hun betrokkenheid in vergelijkbare adviesactiviteiten bij andere adviesraden.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Visienota 2050: een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

Download (grootte: 713.8 KB, type: application/pdf)