Voorontwerpdecreet wijziging milieuhandhavingsregeling

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
16 nov 2017
Productnummer
2017-025

De Minaraad is over het algemeen positief over een decreetwijziging die er op gericht is om de handhavingsregeling in diverse opzichten te optimaliseren.  Het voorontwerp voorziet o.a. dat toezichtshouders bij de vaststelling van een schending van een milieuvoorschrift een aanmaning kunnen geven zonder onmiddellijk een proces-verbaal op te stellen. De Raad vindt dit een positieve evolutie maar maakt enkele opmerkingen bij de wisselwerking met artikel 29 van het Wetboek Strafvordering en de nood aan een overzicht van de aanmaningen.

De decreetwijziging voorziet in een dubbele verjaringstermijn voor wat het opleggen van bestuurlijke maatregelen aangaat. De Raad vraagt evenwel te verduidelijken en grondiger te onderbouwen waarom de voorgestelde dubbele verjaringstermijn anders is dan de termijnen die vervat zijn aan andere rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid.

De decreetwijziging opent de weg voor de uitbreiding van het instrument van de bestuurlijke dwangsom ten behoeve van lokale toezichthouders. De Minaraad wijst op de sterktes en zwaktes/risico’s van het voorliggende voorstel. Er is geen eensgezindheid tussen de leden van de Minaraad wat betreft de uitbreiding van het instrument van de bestuurlijke dwangsom ten behoeve van lokale toezichthouders.

ACLVB, BBL, Natuurpunt en VVSG steunen het voorstel maar vragen dat de zwaktes van het systeem worden aangepakt door te werken via richtlijnen, toetsingskaders en/of filters.

Boerenbond, Hubertusvereniging Vlaanderen, Landelijk Vlaanderen, UNIZO en Voka stellen vast dat de risico’s en mogelijke nadelen bij een uitbreiding van de dwangsombevoegdheid een stuk zwaarder doorwegen dan de potentiële voordelen.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Voorontwerpdecreet wijziging milieuhandhavingsregeling

Download (grootte: 239.4 KB, type: application/pdf)