Krijtlijnen voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleid op gewestelijk niveau (met SERV en SARO)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
03 jul 2014
Productnummer
2014-029

SARO bracht samen met Minaraad en SERV een gezamenlijk advies uit over de nota ‘krijtlijnen voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleid op gewestelijk niveau’. SARO keurde dit advies goed op de raadszitting van 25 juni. De SERV gaf haar goedkeuring aan dit advies op 30 juni en de Minaraad op 3 juli 2014.

De raden stellen vooreerst vast dat, niettegenstaande de beleidsintenties en het decretale kader, er tot op heden nog altijd geen grond- en pandenbeleidsplan door de Vlaamse Regering is goedgekeurd. De redenen hiervoor zijn voor de raden niet duidelijk. De raden vragen om deze redenen verder te duiden en te onderzoeken. Het is immers van cruciaal belang na te gaan waarom het proces tot opmaak van een grond- en pandenbeleidsplan zo moeizaam verloopt.

De raden stellen verder vast dat de krijtlijnennota sterk de klemtoon legt op een slagkrachtig instrumentarium om gebiedsgericht en geïntegreerd tot realisaties te komen. De raden vinden het positief dat zal worden ingezet op een intern optimaliseringstraject ter ontsluiting, afstemming en coördinatie van het bestaande instrumentarium. De raden benadrukken evenwel dat deze instrumentele oefening niet kan losgekoppeld worden van het debat over een globale inhoudelijke visie op het grond- en pandenbeleid, waarbij de afstemming en koppeling met het ruimtelijk beleid essentieel is. Het is een belangrijke tekortkoming van deze krijtlijnennota dat op de gewenste visie nagenoeg niet ingegaan wordt. Tevens benadrukken de raden in voorliggend advies de noodzaak aan verdere operationalisering van het grond- en pandenbeleid. Afsluitend formuleren de raden nog enkele aanbevelingen ten aanzien van het toekomstige grond- en pandenbeleidsplan.

Coördinator
: Naam Bea Kayaerts
: Functie Secretaris
: Organisatie SARO
: E-mailadres bea.kayaerts@vlaanderen.be
: Telefoon 02 553 64 61

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Krijtlijnen voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleid op gewestelijk niveau

Download (grootte: 229.2 KB, type: application/pdf)