Begroting 2012 - programmadecreet

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
20 okt 2011
Productnummer
2011-060

Het ontwerp van programmadecreet ter begeleiding van de begroting 2012 bevat verschillende wijzigingen aan bestaande regelgeving. De Minaraad gaat in zijn advies dieper in op een aantal hoofdstukken: oppervlaktewateren, grondwaterbeheer en het fonds van de brander- en stookolietechnici.

Het programmadecreet wijzigt de waterheffingsregelingen niet ingrijpend. De Minaraad vindt dit terecht, maar wijst op het ontbreken van een geëxpliciteerd beleidskader voor de inzet van milieuheffingen. De inzet van financieel-economische instrumenten om de milieu-impact van afval of afvalwater aan te pakken moet zo integraal mogelijk worden bekeken. Dit betekent onder meer dat de regelgever blijvend oog moet hebben voor het regulerende karakter van economische instrumenten.

Vergunningen die op basis van het Grondwaterdecreet verleend werden, blijven geldig voor de vastgestelde termijn tot ten hoogste twintig jaar te rekenen vanaf 1 januari 1999. Dit impliceert dat grondwaterwinningen vergund kunnen zijn met een milieuvergunning of met een oude grondwatervergunning. De Minaraad vraagt zich af of en vindt het desgevallend wenselijk dat de doelstellingen van art. 50 van het programmadecreet (het verduidelijken van de twee mogelijke heffingsplichtigen) ook van toepassing zijn op de grondwaterwinningen met een oude grondwatervergunning.

De Raad gaat akkoord met het opgaan van het fonds voor brander- en stookolietechnici in het algemeen fonds voor de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. Dit mag evenwel niet leiden tot een verlaagde frequentie van het bestaande toezicht.

De Minaraad keurde het briefadvies goed, mits onthouding van de SERV-partners.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Briefadvies over het programmadecreet 2012

Download (grootte: 35.5 KB, type: application/pdf)