Ontwerpbesluit tot aanpassing van titel I en titel II van het VLAREM en de bijlagen aan de evolutie van de techniek (samen met SERV en SALV)

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
22 sep 2011

De Vlaamse Regering wijzigt Vlarem I en II om de reglementering inhoudelijk te actualiseren aan de technologische evolutie en om de bestaande administratieve procedures te vereenvoudigen. Minaraad, SERV en SALV zijn tevreden dat de regering Vlarem I en II regelmatig op technisch vlak aanpast. Niettemin zijn er een aantal aspecten van het voorliggende voorstel die volgens de raden verbeterd kunnen worden.

Tijdens het vereenvoudigen heeft de regering een aantal rubrieken grotendeels uit de indelingslijst geschrapt (bv. rubriek 30.5 het verwerken van vrij asbest). Maar die indelingslijst wordt ook gebruikt in het Bodemdecreet. Door het schrappen van deze rubrieken zouden bepaalde verplichtingen wegvallen en zouden vervuilde terreinen zomaar kunnen overgedragen worden.

Voor windturbines zijn er een aantal aspecten die volgens de raden bijkomende aandacht vragen. De raden vinden het goed dat Vlarem een kader biedt voor de bescherming van omwonenden tegen overlast (geluidshinder, slagschaduw,…). Toch zal dit niet voldoende zijn om lokaal protest tegen inplanting van windturbines op te heffen. De raden pleiten daarom voor een vroegtijdige participatie bij het plannen van de inplanting van nieuwe windturbines en voor het delen in de financiële baten van windturbines.

De raden vragen verder om de knelpunten voor de ontwikkeling van windenergie nauwgezet te inventariseren en aan te pakken. Hierbij moet niet alleen rekening gehouden worden met de inpassing van windenergie in het energiesysteem en in het ruimtelijk systeem, maar ook met randvoorwaarden uit het milieubeleid en het sociaaleconomisch beleid. Meer fundamenteel zijn de raden voorstander om de randvoorwaarden voor het plaatsen en exploiteren van windturbines zoveel als mogelijk op generieke en geïntegreerde wijze te regelen. Om dit te realiseren vragen de raden de actualisering van het Windplan Vlaanderen dat potentiële inplantingsplaatsen afbakent.

Het voorstel voorziet dat het technisch mogelijk wordt om via het eMIL-milieuvergunningenloket ook digitaal een milieuvergunningsaanvraag of melding in te dienen. De raden vinden het positief maar vragen meer overleg en afstemming op het vlak van het digitaal indienen van de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en hun opvolger de omgevingsvergunning. Hierbij moet aandacht zijn voor compatibele systemen en open formats. De raden wijzen ook op het risico dat de betrokken gemeenten en provincies een afwachtende houding kunnen aannemen en kunnen wachten op de invoering van de unieke omgevingsvergunning.

Minaraad, SERV en SALV keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Peter Van Humbeeck Peter Van Humbeeck
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres pvhumbeek@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11


Downloads