Opname van een titel VI Milieubeleidsovereenkomsten in het DABM

Advies Bestuurskwaliteit

Samenvatting

Adviesdatum
19 jan 2012
Productnummer
2012-003

De Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement en de Minaraad hebben de bijsturing van de MBO-procedure gevraagd omdat de inspraakmogelijkheden van partijen die niet mee onderhandelen over de milieubeleidsovereenkomst te laat in de totstandkomingsprocedure voorzien is. Het ontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering uitwerkt om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen, zou de inspraakmogelijkheden voor derden efficiënter en effectiever moet maken en de procedure moeten vereenvoudigen. De MBO-regels worden niet langer in een apart decreet vastgelegd, maar toegevoegd aan het DABM.

De Minaraad is het eens met de grote lijnen van het ontwerpdecreet, maar heeft nog vragen of bemerkingen:

 • de focus ligt eenzijdig op de versnelde procedure en bijkomende inspraak in een vroege fase, maar er is ook nood aan evaluatie van de werking van het MBO-instrument op zich;
 • de startnota die de keuze voor een MBO motiveert zou bijkomstig nog een beeld kunnen geven van de financiële aspecten, de voorgestelde sancties, de situatie in de overige gewesten en buurlanden, de minimale inhoud van de rapportage en de evaluatiecriteria;
 • wanneer de Vlaamse Regering een negatief Minaraad-advies over de startnota niet zou volgen, wordt dit bij voorkeur verantwoord in een verslag;
 • elke burger of organisatie zou los van de Minaraad het recht moeten behouden om opmerkingen te formuleren over ontwerp-MBO’s;
 • het evenwicht tussen de machten dreigt verstoord te worden door het vetorecht van het Vlaams Parlement af te schaffen en door de regering het recht om initiatieven tot strengere regelgeving te ontnemen;
 • door de parallelle advisering door Vlaams Parlement en Minaraad kan het Vlaams Parlement zich niet meer baseren op de adviezen van het middenveld, terwijl dit juist een centrale taak van de Minaraad is;
 • het verlengen van de maximale looptijd van een MBO tot acht jaar, zou eerder uitzondering dan regel moeten zijn en niet bedoeld om de looptijd van bestaande MBO’s op te trekken;
 • omdat de looptijd van MBO’s kan verschillen, zou het beter zijn om een evaluatieverslag op te maken twaalf maanden vooraleer de MBO afloopt in plaats van tweejaarlijks;
 • moeten derden de MBO mee ondertekenen als die rechten en plichten vastlegt voor diezelfde derden;
 • de standpunten van het Vlaams Parlement, de Minaraad en de stakeholders zou meegenomen moeten worden in het overleg met de andere gewesten;
 • gezien het belang van het toekomstig uitvoeringsbesluit, lijkt het goed dit ter advisering voor te leggen aan de Minaraad.

De Minaraad keurde het briefadvies goed. Voka-VEV, Unizo en Boerenbond namen een standpunt in bij het hele briefadvies. Zij vinden de beperking van administratieve lasten prioritair. Voka-VEV is dan ook voorstander van een verregaande vereenvoudiging en kiest voor optie 4 van de RIA.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Opname van een titel VI Milieubeleidsovereenkomsten in het DABM

Download (grootte: 43.1 KB, type: application/pdf)