Uitbreiding van de aanmeerfaciliteiten aan de Westzijde van het Verrebroekdok – fase 2

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
01 mrt 2012
Productnummer
2012-016

Het Departement Mobiliteit en Openbare wenst de kaaimuur aan de Westzijde van het Verrebroekdok met 645 m te verlengen. Deze uitbreiding en de bijhorende baggerwerken zullen meer dan 10 miljoen euro kosten. Bij subsidiedossiers van dergelijke omvang legt het Havendecreet de initiatiefnemer op om advies te vragen aan de Minaraad. Op 8 februari 2012 werd in Beveren een hoorzitting gehouden waarop ook de provinciale milieuraden van Oost-Vlaanderen en Antwerpen en de gemeentelijke milieuraad van Beveren waren uitgenodigd.

Op twee specifieke vragen omtrent de evenwichtige onderbouwing van het dossier en de duidelijkheid van de milieu-impactstudie en de MKBA, antwoordt de Raad dat niet alle milieutechnische elementen van het dossier voldoende evenwichtig onderbouwd en behandeld zijn. De teksten van de milieu-impactstudie zijn ook niet voldoende duidelijk als basis voor het maatschappelijk debat binnen de Raad dat het advies voorafgaat. Hij vraagt daarom dat het milieu-impactdossier wordt aangevuld met elementen over de locatie, verlenen of weigeren van vergunningen, ... De Raad meent dat het systematisch verwijzen naar de referentietoestand van effecten die het gevolg zijn van eerder vergunde maar niet uitgevoerde projecten en van mogelijke effecten naar de vergunningsaanvraag negatief is voor de transparantie van de besluitvorming.

Aangezien voor het dossier vrijstelling van de MER-plicht werd bekomen, is er geen publieke kennisgeving meer. De Raad meent dat er nood blijft aan kennisgeving wat de inhoudsopgave betreft en wat het goedgekeurde vrijstellingsdossier betreft.

De Raad gaat er van uit dat het ontwikkelingsscenario voor het voorgestelde project volstaat, mits de in de milieunota voorgestelde compenserende maatregelen doorgevoerd worden en mits rekening wordt gehouden met zijn opmerkingen.

De Minaraad keurde het advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Uitbreiding van de aanmeerfaciliteiten aan de Westzijde van het Verrebroekdok – fase 2

Download (grootte: 224.7 KB, type: application/pdf)