Ontwerpdecreet ruimtelijke economie

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
19 jan 2012
Productnummer
2012-002

Via het ruimtelijk economisch beleid wil de Vlaamse Regering het vestigingsmilieu in Vlaanderen verbeteren met het oog op een duurzame economische ontwikkeling. Ruimtelijke economie zet in op:

  • het in kaart brengen van de bedrijfshuisvestingsnoden en deze ruimtebehoeften confronteren met het aanbod, zodat de ruimtelijke planning over de juiste informatie beschikt om de gewenste voorraad aan bestemde bedrijventerreinen op peil te houden;
  • het doelmatig maken (snel, efficiënt en effectief) van de ontwikkelingsfase nadat een RUP is opgemaakt;
  • het bewerkstelligen van zorgvuldig ruimtegebruik en het verlengen van de levensduur van bedrijventerreinen.


De Minaraad benadert het ontwerpdecreet ruimtelijke economie vanuit milieu- en natuuroogpunt en vindt dat:

  • het samenbrengen van bepalingen, die over verschillende decreten verspreid staan, positief is;
  • het confronteren van de ruimtebehoefteraming met het bestaande aanbod aan bedrijventerreinen noodzakelijk is;
  • win-winsituaties maximaal nagestreefd moeten worden;
  • initiatieven in stedelijke gebieden en woongebieden meer aandacht verdienen;
  • de steun voor duurzame bedrijventerreinen ontbreekt in de opsomming van initiatieven waarvoor de Vlaamse Regering steun kan verlenen;
  • de wijzigingsbepalingen afgestemd moeten worden met het Kaderdecreet over het economisch ondersteuningsbeleid.

De Raad keurde het briefadvies goed, maar Unizo, Voka-VEV en Boerenbond onthielden zich.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Ontwerpdecreet ruimtelijke economie

Download (grootte: 50.1 KB, type: application/pdf)