Tweede Sluis Waaslandhaven

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
10 sep 2009

De Vlaamse Regering heeft de Minaraad om advies gevraagd over de aanleg van een tweede sluis in de Waaslandhaven. Nog voor de adviestermijn verstreek, heeft de Vlaamse Regering echter al een beslissing genomen. Niettemin brengt de Minaraad nog advies uit in de hoop dat de bemerkingen nog in een latere fase van het proces meegenomen kunnen worden. De Raad beperkt zich tot het project zelf en gaat niet dieper in op de afbakeningsscenario's voor de haven van Antwerpen.

De Raad sluit zich aan bij de redenering dat een tweede ontsluiting van de Waaslandhaven noodzakelijk is en steunt de optie van een diepe sluis mits een aantal randvoorwaarden bij het project. De investering van een sluis moet gepaard gaan met een verhoging van de ruimteproductiviteit zodat de Waaslandhaven verder economisch kan ontwikkeld worden. De Minaraad vraagt ook om zowel in de MKBA als in de project-MER meer aandacht te besteden aan de inpassing van het project in een overkoepelend kader voor alle Vlaamse zeehavens.

De bouw van de tweede zeesluis moet aangevuld worden met bijkomende infrastructuurinvesteringen zodat er een modal shift richting binnenvaart en spoor kan plaatsvinden. Het voorzien van een alternatief transportsysteem tussen linker- en rechteroever is volgens de Minaraad een interessante onderzoekspiste, maar nog te prematuur om als milderende maatregel in de project-MER opgenomen te worden.

De Minaraad heeft bedenkingen bij de manier waarop de luchtemissies in de project-MER worden ingeschat. De regering gaat ervan uit dat alle wettelijk opgelegde reductiedoelstellingen effectief gehaald zullen worden. De Minaraad wijst erop dat alle sectoren voldoende zware inspanningen zullen moeten leveren om aan de huidige en toekomstige normen te voldoen. Ook in de MKBA is het van belang de reële milieukost van onder meer luchtvervuiling in kaart te brengen en te laten doorwegen.

De Raad vraagt ook om het algemene verlies aan visbroedplaatsen te compenseren. Met betrekking tot de baggerwerkzaamheden wijst de Minaraad erop dat een maximaal hergebruik van de gronden wenselijk is. Een periodieke monitoring van de slibvang die zal aangelegd worden, acht de Minaraad noodzakelijk.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads