De voorbereiding van het vierde Milieubeleidsplan (MINA-plan 4)

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
19 mei 2009

In de volgende legislatuur van de Vlaamse Regering start de nieuwe procedure voor de Vlaamse milieubeleidsplanning. De nieuwe Vlaamse Regering krijgt op die manier de kans om zijn eigen beleidsprioriteiten te vertalen in het milieubeleidsplan (MINA-plan 4). De Minaraad is van oordeel dat het Vlaamse milieu- en natuurbeleid voor grote uitdagingen staat en dat een goede milieubeleidsplanning daarvoor belangrijk is.

De Raad pleit in de eerste plaats voor een actualisatie van de milieubeleidsdoelstellingen op basis van de beschikbare milieurapportage-informatie uit onder meer de MIRA en NARA-publicaties. Die geven duidelijk aan waar de uitdagingen zich situeren voor het Vlaamse milieu- en natuurbeleid.

Ook het Pact 2020 bevat belangrijke beleidsdoelstellingen op middellange termijn. De Raad vraagt deze in het MINA-plan 4 aan te vullen met maatregelen zodat ze ook effectief uitgevoerd worden. Daarbij moet prioriteit gegeven worden aan absolute in plaats van relatieve milieudoelstellingen. De milieu-indicatoren van de laatste jaren geven aan dat relatieve ontkoppeling (van economische groei en milieu-impact) vaak onvoldoende is om de gewenste verbetering van de milieukwaliteit te realiseren. Een ‘transitieaanpak’ is aangewezen. Hierbij staan de maatschappelijk vastgelegde langetermijndoelstellingen voor duurzame ontwikkeling voorop en wordt onderzocht op welke manier deze transitie gerealiseerd kan worden.

Ten slotte pleit de Raad voor een kort en krachtig plan waarin de belangrijkste uitdagingen en daaraan gekoppelde maatregelen duidelijk geschetst worden.

Downloads