Rio+20, de VN Wereldconferentie Duurzame Ontwikkeling in 2012, Rio de Janeiro, Brazilië (samen met SALV en VLABEST)

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
22 sep 2011

In juni 2012 vindt in Rio de Janeiro de vervolgconferentie Rio+20 plaats. Twintig jaar na de Earth Summit in Rio verzamelen wereldleiders opnieuw om richting te geven aan het duurzame ontwikkelingsbeleid. De Vlaamse Regering vroeg de Vlaamse adviesraden hierover om advies. Minaraad, SALV en Vlabest besloten samen advies uit te brengen.

De Raden staan achter de idee van groene economie als kernthema voor Rio+20. Het remediëren van de mechanismen die geleid hebben tot de financieel-economische crisis biedt opportuniteiten om grote stappen te zetten richting een duurzame samenleving. Hierbij heeft de vergroening van de economie een groot potentieel.

Tegen 2050 zullen 9 miljard mensen gevoed moeten worden. Duurzame ontwikkeling moet daarom sterk op landbouw inzetten om op een duurzame wijze voedselzekerheid te vrijwaren. De Raden onderschrijven de vaststelling van de Europese Commissie dat duurzaam landgebruik en landbouw een hoeksteen vormen voor de groene economie.

Om de groene economie te realiseren, is er een breed pakket aan maatregelen, hervormingen en stimulansen nodig. Vlaanderen en Europa hebben hier al ervaring mee. De Raden vragen om deze ervaring te gebruiken en effectieve maatregelen meer in te schakelen en ineffectieve of schadelijke (voor mens of milieu) mechanismen af te schaffen.

Voor de Raden is absolute ontkoppeling cruciaal om met groene economie een duurzame samenleving te realiseren. De dematerialisering van de economie is een belangrijk element waarbij productie- en consumptiepatronen van overheden, bedrijven en particulieren een transitie ondergaan. De Raden ondersteunen de idee van Millennium Consumption Goals.

De instelling(en) voor het internationale milieubeleid moet voor de Raden effectief zijn voor het milieu en sociale rechtvaardigheid bewerkstelligen. Hiervoor is meer daadkrachtige internationale sturing noodzakelijk. Daarnaast is het respecteren van een aantal bestuurswaarden cruciaal om de performantie van het bestuursysteem voortdurend te verbeteren. Op het vlak van afval-, landbouw- en waterbeleid werd in Vlaanderen en op het Europese niveau veel ervaring opgedaan. Deze moet op internationaal niveau ingezet worden.

De Raden achten het belangrijk om naast een duidelijk politiek engagement voor duurzame ontwikkeling een welomschreven set van doelstellingen te formuleren. Deze doelstellingen in lijn zijn met de bestaande Millennium Consumption Goals, moeten voldoende geoperationaliseerd worden en samengaan met concrete mandaten en verantwoordelijkheden en ondubbelzinnige financiële engagementen.

Voor het realiseren van groene economie in functie van duurzame ontwikkeling is er nood aan transparantie, toegang tot informatie en participatie. Flexibele samenwerkingsverbanden tussen verschillende maatschappelijke actoren (overheid, bedrijven, NGO’s, burgers) dienen gecombineerd te worden met een variatie aan beschikbare instrumenten. Hierbij zijn interbestuurlijke aspecten belangrijk, zoals de samenwerking tussen lokale overheden om effectiever in te zetten op de vergroening van onze economie.

Minaraad, SALV en Vlabest keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Koen Carels Koen Carels
: Functie secretaris
: Organisatie SALV
: E-mailadres kcarels@serv.be
: Telefoon 0499 59 37 16


Downloads