Conceptnota Clean Power for transport

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
22 okt 2015
Productnummer
2015-023

Wat voorlag, was een adviesvraag betreffende een conceptnota tot uitvoering van de Europese richtlijn 2014/94/EU betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen - waarna nog de opmaak van een actieplan en bijhorende regelgeving zal volgen. Einddoel is het vervoerpark in Vlaanderen te vergroenen.

De beoogde uitbouw van laadinfrastructuur is een belangrijke stap om het probleem van "de kip en het ei" op te lossen: zonder laadinfrastructuur geen aankoopgedrag in de richting van een vergroend vervoerpark, maar zonder vergroend vervoerpark geen investeringen in laadinfrastructuur. Volgens de Minaraad moet het beleid streven naar, een geharmoniseerde en interoperabele infrastructuur die voldoende dekkend is.

De voorliggende conceptnota blijkt grotendeels gewijd te zijn aan elektrisch vervoer. Andere technieken zijn in grote mate onderbelicht. Noch de evaluatie, noch de conceptnota bevatten momenteel voldoende informatie om deze keuze reeds te rechtvaardigen.

De Minaraad beveelt aan om een monitoringsprogramma op te zetten zodat op regelmatige tijdstippen geevalueerd kan worden in hoeverre er effecten zijn op vlak van primaire energiebesparing, reductie van CO2, NOx, EC, fijn stof, verloren levensjaren, etc.

De Minaraad vraagt dat bij de prioritering van de uitbouw van de infrastructuur en stimuli voor vervoersmodi rekening gehouden wordt met de eigenschappen van de verschillende brandstoffen op vlak van klimaat en milieu (inclusief gezondheidsaspecten) voor de verschillende vervoersmodi. De Raad is er daarbij voorstander van om de impact op het milieu en klimaat zo volledig mogelijk mee te nemen. Dus ook de productie van het voertuig en de recyclage of verwerking na het gebruik.

De conceptnota bevat wel doelstellingen maar nog geen raming van de budgettaire impact. De Minaraad verwacht dat de Vlaamse Regering in het kader van het actieplan een budgettaire raming opmaakt voor de looptijd van het actieplan en deze regelmatig evalueert. Er moet ook aandacht zijn voor de financieringswijze. Deze moet transparant zijn. Uit eerdere ervaringen (bv. groene stroomcertificaten) blijkt dat doorrekening via de elektriciteitsfactuur of doorrekening via alternatieve wegen (heffingen, bijdragen, algemene middelen, combinaties ervan) elk hun voor- en nadelen hebben en leiden tot verschillende verdelingseffecten. De financiering van dit beleid moet bekeken worden in het bredere plaatje van de financiering van de energietransitie. Daarbij moeten verschillende financieringsopties met een open vizier benaderd worden.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Conceptnota Clean Power for transport

Download (grootte: 714.3 KB, type: application/pdf)