Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
02 sep 2010

Sinds 2006 wordt het Besluit over de ecologiesteun aan bedrijven al voor de vierde maal voorgelegd. De Minaraad wijst erop dat zo vaak bijsturen nefast is voor de rechtszekerheid van het instrument. Bovendien zullen een aantal aangekondigde evaluaties het besluit in de komende maanden opnieuw veranderen.

De Minaraad heeft ook bedenkingen bij het feit dat de Vlaamse minister van Economie een aantal parameters van de premie mag aanpassen om een budgettaire ontsporing te voorkomen. De Raad steunt de inspanningen om het budget in evenwicht te houden, maar pleit tegelijk ook voor een voorspelbare premie en voor gelijke rechten voor alle bedrijven.

De bevoegdheden van de Vlaamse minister van Economie zijn nog uitgebreider dan bij vorige versies van het besluit. Dat is op zich geen bezwaar voor de Minaraad, op voorwaarde dat er met de minister van milieu en de administratie voor leefmilieu overeenstemming wordt bereikt over de inhoudelijke en procedurele aangelegenheden. De ecologiepremie is voor de Minaraad immers een instrument van het milieubeleid.

De Raad stelt verder vast dat het krediet van de ecologiepremie daalt en dat de individuele steunpercentages en het steunplafond ook verlaagd worden. De Raad waarschuwt er dan ook voor dat de verdere afname van de premie kan leiden tot een afnemende interesse voor het instrument.

De Raad heeft geen principiële bezwaren tegen de uitsluiting van fotovoltaïsche cellen, of van technologieën die in aanmerking komen voor WKK-certificaten en groenestroomcertificaten op voorwaarde dat deze technologieën voldoende ondersteuning krijgen via andere steunmechanismen. Hij pleit er wel voor dat de steunmechanismen die daarna overblijven bijgesteld worden.

Het toetreden tot een benchmark- en auditconvenant is nu een voorwaarde voor het verkrijgen van een ecologiepremie. De Raad stelt vast dat deze voorwaarde eerder dient om bedrijven aan te zetten om de convenants te ondertekenen. De voorwaarde zelf ondergraaft de effectiviteit van de ecologiepremie. Daarom vraagt de Raad dat dringend en ondubbelzinnig wordt aangetoond dat deze maatregelen in globo een meerwaarde hebben voor het milieubeleid.

De Raad herhaalt ten slotte dat hij managementsystemen niet als basis ziet voor een ecologiepremie of voor een subsidiebonus.

De Minaraad keurde het advies goed mits onthouding van de SERV-partners.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Advies wijziging ecologiesteun aan ondernemingen

Download (grootte: 115.9 KB, type: application/pdf)