Beleidsnota Leefmilieu en Natuur

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
26 nov 2009

 

De Beleidsnota Leefmilieu en Natuur geeft aan hoe de bevoegde minister de afspraken uit het regeerakkoord zal realiseren in de loop van de legislatuur. De nota bouwt inhoudelijk verder op het project Vlaanderen in actie en het Pact 2020. De Minaraad stelt vast dat het algemene ambitieniveau van de beleidsnota hoog ligt, terwijl de operationele doelstellingen vooral mikken op de continuïteit van het beleid.

De Raad gaat uitgebreid in op de strategische en operationele doelstellingen per beleidsthema, maar geeft ook enkele algemene aanbevelingen mee. Zo vraagt de Raad:

 • het juiste ambitieniveau vanuit een langetermijnvisie te vertalen in de nodige operationele doelstellingen en in de tussendoelstellingen die de regering moet halen tegen het einde van de legislatuur;
 • niet alleen rekening te houden met het Europese beleid maar ook met de ernst van de milieuproblemen in Vlaanderen;
 • verder te werken aan een methode om te komen tot een correcte omzetting en toepassing van het Europese beleid;
 • een degelijke en realistische milieubeleidsplanning af te stemmen met de andere Vlaamse planningssystemen;
 • verder te werken aan een methode voor de vertaling van het volledige regeerakkoord in verschillende beleidsnota's en de onderlinge afstemming tussen die nota's;
 • verder te werken aan mechanismen die omgaan met de tijdsfactor bij de horizontale en verticale afstemming tussen planningsinstrumenten;
 • de beleidsnota's goed af te stemmen op een degelijke meerjarenbegroting;
 • rekening te houden met de actualisatie van de milieubeleidsdoelstellingen bij de opmaak van het vierde milieubeleidsplan (MBP) en het nieuwe MBP af te stemmen op de internationale en Europese informatiesystemen en beleidskaders;
 • het onderscheid tussen strategische en operationele te verbeteren en de operationele doelstellingen te formuleren volgens het SMART-prinicipe;
 • de verbanden te verduidelijken tussen de doelstellingen onderling en tussen de doelstellingen en de regelgevingsagenda;
 • een Europese implementatieagenda op te stellen.

Downloads

Advies over de beleidsnota Leefmilieu en Natuur

Download (grootte: 288.5 KB, type: application/pdf)