De bouw van een tweede steiger in het LNG-dok in de Oostelijke voorhaven van Zeebrugge

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
23 sep 2010

De aanleg van een tweede LNG-steiger in de haven van Zeebrugge waaraan schepen met vloeibare aardgas kunnen aanmeren, kost wellicht 17.142.500 euro. Voor subsidieaanvragen voor dergelijke werken die hoger liggen dan 10 miljoen euro is de Vlaamse overheid verplicht om de Minaraad te consulteren. De Raad werd gevraagd om na te gaan of alle elementen van het dossier voldoende evenwichtig onderbouwd en de teksten van de milieu-impactstudie en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voldoende duidelijk zijn.

De Minaraad herhaalt eerst en vooral zijn voorkeur voor een overkoepelende langetermijnvisie voor het Vlaamse Zeehavenbeleid. Hij herinnert er ook aan dat de MKBA geen instrument is om projecten tegenover elkaar af te wegen en merkt op dat hij zich verder niet over de kwaliteit van dat instrument uitspreekt.

De Raad vraagt om de omliggende gemeentebesturen te infomeren over de verschillende aspecten van het project zodat zij op hun beurt de inwoners voldoende kunnen inlichten. Gelet op de bezorgdheid bij sommige omwonenden is een communicatie over de veiligheidsaspecten wenselijk. Minstens tijdens de uitvoering van een project zou er een permanent klachtenmeldpunt moeten georganiseerd worden.

De Minaraad vindt het dossier evenwichtig onderbouwd, de milieu-impactstudie en de MKBA zijn ook duidelijk leesbaar. De Raad stelt vast dat met de voorstelling van het project ook relaties gelegd worden met komende projecten zoals de bouw van een kunstmatig sterneneiland of een eiland voor LNG-opslag voor de kust. Dat is positief voor de transparantie van de besluitvorming. Tezelfdertijd geeft de Raad ook het signaal dat hij zich later na een grondig intern debat hoopt te mogen uitspreken over projecten zoals het eilandenproject de ‘Vlaamse Baaien’.

De Minaraad sluit zich ook aan bij de conclusie van de milieunota dat de aanlegfase en exploitatiefase van de LNG-steiger geen significante milieueffecten met zich meebrengt. De Raad wil wel verder ingaan op een aantal elementen en geeft daarvoor ook een aantal aanbevelingen: niet heien gedurende de nacht, pas heien na het broedseizoen voor sternen, het voorzien van walstroom om emissies van aangemeerde schepen te vermijden en een vraag om los van de geplande investeringen toch verder te blijven onderzoeken hoe de vrijgekomen koude bij hervergassing nuttig kan toegepast worden.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

De bouw van een tweede steiger in het LNG-dok in de Oostelijke voorhaven van Zeebrugge

Download (grootte: 854.9 KB, type: application/pdf)