Voorbereiding Mobiliteitsplan Vlaanderen

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
29 okt 2009

De Raad onthoudt zich, in zijn advies, van een grondige beoordeling omdat de scenarionota enkel ingaat op de “externe” factoren die de mobiliteitsontwikkeling beïnvloeden, niet op de “interne” (zoals de ontwikkelingen inzake milieu en milieubeleid) of de politieke factoren. De ontwikkelingen binnen het milieu- en natuurbeleid komen dus helemaal niet aan bod in de scenario’s. Het wegverkeer veroorzaakt nochtans luchtverontreiniging en draagt bij tot klimaatsopwarming. Verkeer zorgt ook voor geluidshinder, versnippering en barrièrevorming wat leidt tot een daling van de biodiversiteit. Ten slotte is er nog de lichthinder veroorzaakt door de wegverlichting. Over (groene) fiscaliteit vindt de Raad evenmin iets terug in het voorgelegde document.

De Raad dringt erop aan om de milieuontwikkelingen van meet af aan mee te nemen bij de afweging van de mogelijke ontwikkelingen en mobiliteitsscenario’s. Om de efficiëntie te verhogen van het vele planningswerk dat gebeurt in Vlaanderen, vraagt de Minaraad om de verschillende lopende planningsprocessen (inzake mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu) voldoende af te stemmen op elkaar.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Advies over het Mobiliteitsplan Vlaanderen

Download (grootte: 54.5 KB, type: application/pdf)