Informatief gedeelte van het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
05 jul 2011

De krachtlijnen van het toekomstige Vlaams mobiliteitsbeleid staan in het Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid (2009) uitgetekend. Het nieuwe plan geeft in hoofdlijnen de langetermijnvisie weer op een duurzame mobiliteitsontwikkeling. Het is de bedoeling van de Vlaamse Regering om tegen eind 2012 over een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen te beschikken dat voldoet aan de bepalingen van het decreet. Het mobiliteitsplan Vlaanderen bestaat uit twee delen: een informatief en een richtinggevend deel. Het informatieve deel is een voornamelijk beschrijvend gedeelte en lag nu voor ter advisering.

Op basis van een relatief uitvoerige beschrijving van het risico dat gevormd wordt door de oliepiek en een beknopte aanduiding van verwante schaarsteproblemen, concludeert de Minaraad dat het Ontwerp Informatief Gedeelte van het Mobiliteitsplan voor aanvulling vatbaar is op het vlak van bestaande toestand, belangrijke trends en ontwikkelingsscenario’s. Het lijkt er immers op dat er te licht omgesprongen wordt met de mogelijke risico’s inzake bevoorradingszekerheid van aardolie, edele metalen, ruimte, water – en mogelijks andere voorraden aan milieugoederen die van belang zijn voor het genereren van mobiliteit.

Voortbouwend op deze vaststelling beveelt de Minaraad aan om duidelijker te zijn over de wijze waarop toekomstverkenningen ingezet worden, om de bandbreedte die bekomen wordt door de ingezette scenario’s op een methodische wijze te verbreden, om de opmaak van de onderscheiden scenario’s te oriënteren op de dimensies draagkracht voor en vraagkracht van de mobiliteit, en om het wensbeeld of de wensbeelden duidelijker en gedurfder te richten op duurzame ontwikkeling.

Ten slotte heeft de Raad enkele afzonderlijke opmerkingen en suggesties over onder meer de uitspraken over de gevolgen voor het milieu.

De Minaraad keurde het advies goed. De sociaal-economische partners onthielden zich omdat ze al in de MORA een advies over het onderwerp hadden vastgesteld.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Advies Informatieve Gedeelte Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen

Download (grootte: 1.1 MB, type: application/pdf)