Economisch ondersteuningsbeleid

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
05 jul 2011

Het ontwerp van decreet Economisch Ondersteuningsbeleid vervangt het gelijknamige decreet van 31 januari 2003. Het steunt op recente Europese verordeningen en communautaire richtsnoeren. De wijzigingen ten opzichte van het decreet van 2003 zijn beperkt. De verwijzingen naar de Algemene Groepsvrijstellingsverordening voor de definities en maximumpercentages voor de steunintensiteit vallen het meest op.

De Minaraad vindt het positief dat de Vlaamse Regering werkt met verwijzingen naar de artikels van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. Zo kan het ontwerpdecreet flexibel inspelen op Europese wijzigingen.  Daartegenover staat dat het ontwerpdecreet niet afgestemd is op het Groen- of Witboek voor een nieuw industrieel beleid voor Vlaanderen.

De Minaraad bracht reeds in 2001 het advies uit over het latere het decreet van 2003 en bracht zelfs vier adviezen uit over ecologiesteun, één van de 26 categorieën staatssteun uit de verordening. Een screening van de items uit die adviezen, leert de Raad dat duurzaamheid nog steeds geen leidend beginsel is voor de steunverlening. Zelfs bij de ecologiesteun komt de term "duurzaam" niet aan voor. De Raad vraagt daarom om de duurzaamheid en de vooruitgang van de milieuresultaten op te nemen in de algemene overweging bij het economisch ondersteuningsbeleid.

De Raad merkt ook op dat de koppeling van de ecologiesteun aan de milieuperformantie ontbreekt, ook al wordt de ecologiesteun opgedeeld in verschillende ondercategorieën. Hij herhaalt ook zijn eerdere standpunt: dat Vlaanderen enkel ecologiesteun kan toekennen voor initiatieven die verder gaan dan de heersende normen.

Om beleidsintegratie en het optimaal inzetten van middelen te bevorderen, vraagt de Raad om bij het toekennen van ecologiesteun maximaal gebruik te maken van de aanwezige kennis bij de administraties Leefmilieu en Energie.

De steun voor bedrijfsterreinen en bedrijfsgebouwen is niet gebaseerd op Europese regelgeving. De Raad dringt daarom aan om in de uitvoeringsbesluiten prioriteit te geven aan ecologische en ruimtelijke meerwaarde, ruimtelijke inbreiding, intensiever ruimtegebruik en het verduurzamen van bedrijfsprocessen.

De Minaraad keurde het advies goed, terwijl de SERV-partners zich onthielden.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Downloads

Advies economische ondersteuningsbeleid

Download (grootte: 86.4 KB, type: application/pdf)