Groenboek implementatie zesde staatshervorming

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
05 dec 2013
Productnummer
2013-062

De Minaraad is om advies gevraagd over het Groenboek implementatie zesde staatshervorming.

De Minaraad wijst erop dat de doelstellingen van het Pact 2020 in een aantal gevallen als uitgangspunt kunnen worden gebruikt voor de beoordeling van de beleidskwesties die in het Groenboek worden gesteld. Omgekeerd biedt de implementatie van de zesde staatshervorming een opportuniteit om de doelstellingen van het Pact 2020 vooruit te helpen. De Minaraad beveelt dan ook aan om van de voornemens van het Pact 2020 gebruik te maken als ijkpunt bij het aanpassen van of kiezen tussen de bij de diverse bevoegdheidsoverdrachten voorgestelde opties.

Van groot belang is dat Vlaanderen een aantal belangrijke bevoegdheden verkrijgt waarmee structureel kan worden bijgedragen aan de vergroening van de economie. De uitbreiding van de fiscale autonomie en de overgehevelde fiscale uitgaven (beschreven in hoofdstuk 10) laten immers toe om werk te maken van een sturende vergroening van de fiscaliteit zonder dat de totale belastingdruk stijgt. De Minaraad vraagt dan ook om de nieuwe bevoegdheden die Vlaanderen krijgt vorm te geven in functie van een vergroening van de economie en een efficiënter gebruik van hulpbronnen.

De Minaraad wijst op de samenhang tussen het responsabiliseringsmechanisme met betrekking tot de gebouwensector (beschreven in hoofdstuk 7 van dit advies) met de veranderde bevoegdheden inzake energiebeleid (hoofdstuk 4 van dit advies) en inzake het woonbeleid (hoofdstuk 8 van dit advies). De Minaraad beveelt aan de invulling van deze bevoegdheden met kracht vorm te geven vanuit deze samenhang, om hiermee een antwoord te bieden op de achterliggende uitdaging inzake energiezuinigheid van woningen.

Voor het overige gaat de Minaraad in op de bevoegdheidsoverdracht inzake de drinkwaterfactuur (hoofdstuk 2), deze betreffende dierenwelzijn en de pachtwetgeving (hoofdstuk 3), deze met betrekking tot verkeer en vervoer (hoofdstuk 5), deze inzake afvalbeleid (hoofdstuk 6) en op de overdracht inzake justitieel beleid (hoofdstuk 9).

De sociaal-economische partners die vertegenwoordigd zijn in de Minaraad onthouden zich bij dit advies omdat zij hierover in het kader van de SERV adviseren.

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad


Downloads

Groenboek implementatie zesde staatshervorming

Download (grootte: 240.2 KB, type: application/pdf)