EU-Green Deal - focus financiering

Oriëntatienota Vergroening van de economie

Samenvatting

Als antwoord op de uitdagingen inzake klimaat en milieu, bracht de Europese Commissie op 11 december 2019 zijn Green Deal uit, een roadmap met een vijftigtal maatregelen die de duurzame transformatie van de EU moeten versterken en versnellen. Samen met het VLEVA besteedde de Minaraad hieraan een geslaagde hoorzitting 

Aansluitend bij de Green Deal bracht de Commissie op 14 januari 2020 een investeringsplan voor een duurzaam Europa uit. Dat dit een delicate oefening is, blijkt uit de lange duur van de onderhandelingen over het hieraan verbonden meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027. Significant is ook de discussie die zich op 5 februari 2020 in de schoot van het Vlaams Parlement ontspon over het Europees Fonds voor een rechtvaardige transitie, als één van de financieringsonderdelen van het investeringsplan.

In het eerste, inleidende deel van deze briefing nota wordt de EU-Green Deal als beleidsinitiatief gesitueerd en de algemene opbouw geschetst. Het tweede deel bevat een toelichting bij het door de Commissie uitgebrachte investeringsplan. In een derde deel wordt stilgestaan bij een aantal eerstvolgende Green Deal-maatregelen waarvan vermoed kan worden dat deze een richtinggevende invloed zullen uitoefenen op de nodige investeringen. Tenslotte volgen een aantal besluitende bepalingen, met name over de stand van zaken van de onderhandelingen over het MFK en de uitdaging waar alle lidstaten/regio’s voor lijken te staan.

Deze briefing is een kennisdocument t.b.v. de raadsorganisaties van de Minaraad: vermits dit document opgevat wordt als een kennisdocument, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties; het document wordt wel aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden.

Downloads