Conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
05 jul 2011

Het toekomstprogramma “Vlaanderen in Actie” (VIA) bestaat uit een reeks projecten of doorbraken. “Innovatiecentrum Vlaanderen” is één daarvan. De bedoeling ervan is de creatie van jobs, de Vlaamse bedrijven in staat stellen om internationaal door te groeien en Vlaanderen bij de top van de Europese regio’s te brengen. De conceptnota bij deze doorbraak probeert de potentiële dwarsverbanden met andere doorbraken te detecteren en te realiseren.

Uit de conceptnota leidt de Minaraad af dat het innovatiebeleid meer gericht wordt op de aanpak van de grote maatschappelijke uitdagingen. Voor de Minaraad is dit een zeer positieve ontwikkeling, want een aantal maatschappelijke problemen (bv. klimaatsverandering en bevoorradingonzekerheid) hebben een dusdanige urgentie bereikt dat alle beschikbare innovatieve kracht gemobiliseerd moet worden.

Omdat er in de praktijk sprake kan zijn van tegenstellingen tussen het streven naar economische meerwaarde en het streven naar maatschappelijke meerwaarde, beveelt de Minaraad aan om goed te overwegen welke types groei wenselijk zijn, t.t.z. welke types economische ontwikkeling kunnen leiden tot een maatschappij die functioneert binnen de beschikbare milieugebruiksruimte – en goed te definiëren naar welke types economische groei de onderzoeks- en ontwikkelingsmiddelen bij voorkeur gekanaliseerd moeten worden.

De Minaraad staat achter het idee om te komen tot een innovatieknooppunt voor groene energie. Vanuit innovatie-oogpunt is er immers grote nood aan inspanningen voor verbeterde energie-efficiëntie in de bouwsector en in de industrie. In dit knooppunt zouden evenwel het ruimere middenveld en de steden en gemeenten moeten worden betrokken. De Minaraad pleit ervoor om prioriteit te geven aan technologieën die Vlaanderen echt op weg zetten naar een energietransitie – wat bij koolstofopslag of bij onderzoek ten behoeve van een vierde generatie kernenergie niet het geval is.

De Minaraad beveelt aan om een uitspraak te doen over het verband tussen de processen in uitvoering van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling en deze in uitvoering van de Conceptnota Innovatie Vlaanderen. Het is nodig om duidelijk aan te geven waar dit verband in zou kunnen bestaan, en hoe de mogelijke synergie tussen de verwerkelijking van de Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling en de Conceptnota gerealiseerd zal worden.

De Minaraad keurde het advies goed. De sociaal-economische partners onthielden zich omdat ze zich binnen de SERV wensen uit te spreken over deze problematiek.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59

Downloads

Advies conceptnota Innovatiecentrum Vlaanderen

Download (grootte: 188.7 KB, type: application/pdf)