Ecologiesteun ondernemingen

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
25 jan 2024
Productnummer
2024-004

De Minaraad drukt zijn algemene positieve appreciatie uit voor de integratie en stroomlijning van de huidige besluiten en instrumenten omtrent ecologiesteun voor ondernemingen. De Raad ondersteunt eveneens de afstemming aan de mogelijkheden die de vernieuwde Europese groepsvrijstellingsverordening biedt. Het voorliggend ontwerpbesluit is een logisch gevolg van de noodzaak en het belang van een Vlaamse industriële strategie. Het besluit legt evenwel onvoldoende budgettaire en inhoudelijke verbinding met de Klimaatsprong. De Raad vraagt die verbinding alsnog te maken. 

Met het voorontwerp wijzigt het beschikbare budget niet en wordt voorzien in diverse maatregelen die erover dienen te waken dat het beschikbare budget niet wordt overschreden. De beschikbare middelen moeten dan ook goed besteed worden. De Raad meent dat de middelen in verhouding moeten staan met de noden en doelstellingen, zodat de ontwikkeling van duurzame technologieën en nieuwe, innovatieve technologieën voor de energietransitie daadwerkelijk gestimuleerd wordt.

De Raad pleit voor het impactgericht toekennen van steun aan projecten. In functie van het verhogen van de coherentie, de doelmatigheid van uitgereikte steun en de efficiënte inzet van middelen, adviseert de Raad daarbij om (potentiële) emissiereductie en/of ecologiewinst voor ogen te houden bij de toekenning van de steun. Daarmee samenhangend vraagt de Raad te voorzien in een evaluatiecyclus in relatie tot de selectiecriteria en formuleert daarbij mogelijke verbeterpunten.

Vervolgens adviseert de Raad een verduidelijking van het algemeen criterium ‘strategisch’. Volgens de Raad dient er voldoende aandacht te zijn voor beoordelingscriteria die bijdragen aan een hogere milieu-impact. De Minaraad vraagt tot slot om de link met de strategische keuzes in het waterbeleid te versterken en aandacht voor zowel studiewerk als (om)scholing van werknemers.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Griet Blomme Griet Blomme
: Functie adviseur (regelgeving en governance)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres griet.blomme@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 39

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

: Naam LinkedIn profiel van Wim Van Gils Wim Van Gils
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres wim.van.gils@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 37


Downloads