Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
02 apr 2009
Het addendum van het RSV kadert in het ‘kortetermijnspoor’ van de herziening op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en bevat een aantal aanvullingen op en tekstwijzigingen aan het huidige RSV.
 
De Minaraad meent dat de uitvoering van het huidige RSV absolute prioriteit moet krijgen. Deze herziening zorgt voor een bijkomende vertraging hiervan, onder meer door de verschuiving van de planhorizon voor de realisatie van de bindende bepalingen naar 2012. De Minaraad heeft ernstige bedenkingen bij het nut en de noodzaak van het addendum.
 
Zowel op procedureel als inhoudelijk vlak heeft de Minaraad een heel aantal opmerkingen bij het voorliggende addendum. De Minaraad mist een grondige onderbouwing van het addendum. Ook het gebrek aan afstemming met andere beleidsdomeinen waaronder het milieubeleid is opvallend, temeer omdat er gekozen is om geen passende beoordeling en geen plan-MER op te maken. Daarnaast betreurt de Minaraad dat er geen maatschappelijk debat is voorafgegaan aan de herziening van het RSV.
 
De Minaraad heeft ernstige bedenkingen bij de aanpassing van de ruimteboekhouding. Concreet vraagt de Raad naar een grondige onderbouwing van de gewijzigde oppervlakte van Vlaanderen. Indien er een effectieve toename van de oppervlakte zou zijn, dan moet dit leiden tot een bijstelling voor alle categorieën in plaats van enkel voor industrie, recreatie en overige bestemmingen.
 
Voor het thema wonen bevat het addendum geen acties om de verdere versnippering van de open ruimte tegen te gaan. Het informatieve gedeelte komt tot de conclusie dat de 60/40 verhouding stedelijk gebied/buitengebied min of meer behaald wordt en dit terwijl de VRIND-indicatoren net het tegenovergestelde aantonen. Er worden ook geen maatregelen genomen om het massale overaanbod aan woongelegenheden in te perken.
 
De Minaraad staat negatief tegen de extra bestemming van 6.780 ha bedrijventerreinen. De manier waarop deze bijkomende bestemming is onderbouwd, is betwistbaar. De klemtoon zou daarentegen moeten liggen op het op de markt brengen van de 5000 ongebruikte hectaren op bestaande bedrijventerreinen en op duurzaam ruimtegebruik. De Minaraad stelt zich vragen bij het statuut van de 1400 ha ijzeren voorraad gezien deze niet werden opgenomen in de ruimteboekhouding. De selectie van ‘bijzondere economische knooppunten’ staat lijnrecht op de visie van het oorspronkelijke RSV en de goede ruimtelijke ordening. De Minaraad betreurt de afwezigheid van een locatiebeleid voor bedrijventerreinen in het addendum, onder meer met betrekking tot mobiliteit.
 
Het addendum voorziet op het vlak van wegeninfrastructuur een tiental bijkomende missing links. De meeste van deze wijzigingen zijn echter slecht onderbouwd en sommigen ondermijnen zelfs de hiërarchie van het wegennet. Een aantal acute verkeersproblemen en de daaraan gerelateerde milieuproblemen komen dan weer niet aan bod in het addendum.
 
De Raad vraagt een betere onderbouwing van het huidige ruimteaanbod voor recreatie en toerisme en meer duidelijkheid over de relatie tussen de bestaande toestand van deze categorie in de ruimteboekhouding van 2007 (19.000 ha) en de geraamde toestand voor 2007 (18.500 ha).
 
Tenslotte heeft de Minaraad ook heel wat bedenkingen bij de voorgestelde wijzigingen inzake landbouw, natuur en bos. De Raad stelt vast dat het beeld dat geschetst wordt in het addendum met betrekking tot de huidige stand van zaken zeer onvolledig is. Het informatieve gedeelte beschrijft vijf operationele knelpunten inzake landbouw, natuur en bos waarvan er slechts twee leiden tot enige wijzigingen in het richtinggevende gedeelte. Inzake het onderscheid tussen GEN en GENO wijst de Minaraad er op dat het (sectoraal) debat hierover nog moet gevoerd worden. Inzake de samenvoeging van natuur, bos en groen tot één categorie, benadrukt de Raad dat zo’n wijziging beter moet onderzocht worden en in overleg met de doelgroepen moet gebeuren. Wat betreft de herziening van de natuurverwevingsgebieden dringt de Minaraad aan op de versnelde afbakening van de natuurverwevingsgebieden. Dit proces is tot op heden amper van start gegaan. Als belangrijk uitgangspunt voor RSV II schuift de Minaraad meervoudig ruimtegebruik (binnen het buitengebied) naar voor.

Downloads

Advies over de actualisatie en gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Download (grootte: 592.0 KB, type: application/pdf)