Ontwerp richtinggevend gedeelte Mobiliteitsplan

Advies Vergroening van de economie

Samenvatting

Adviesdatum
19 dec 2013
Productnummer
2013-065

Conform artikel 13 van het Mobiliteitsdecreet is de Minaraad om advies gevraagd over het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Het advies kadert in het openbaar onderzoek en zal worden ingebracht bij de MORA. Vanwege deze setting onthouden de sociaal-economische partners die zich in de Minaraad bevinden zich bij dit advies en ligt de klemtoon in dit advies op een beoordeling van het Mobiliteitsplan vanuit milieuperspectief.

De Minaraad waardeert het dat de Vlaamse Regering een systematisch ontwerp Mobiliteitsplan heeft opgesteld en dat het plan voor advies wordt voorgelegd aan de relevante strategische adviesraden.

De Minaraad is er evenwel niet van overtuigd dat van voorliggend ontwerp Mobiliteitsplan de strategische sturing zal uitgaan die nodig is om te komen tot een duurzame mobiliteit. Vooreerst zijn er volgens de Raad ernstige aanwijzingen dat de strategische doelstellingen die het ontwerpplan beoogt inzake het verminderen van de verkeeremissies ruim onvoldoende zijn in het licht van de huidige en (te verwachten) toekomstige klimaat- en luchtkwaliteitsdoelstellingen. Verder merkt de Raad op dat er in het kader van de strategische en operationele doelstellingen soms moeilijk met elkaar verzoenbare effecten worden beoogd terwijl het ontwerpplan weinig indicaties geeft over de invulling en het relatieve belang van elk van de doelstellingen.

Ook het actieplan is volgens de Raad te veel een trefwoordsgewijze opsomming van verschillende mogelijke maatregelen, die onderling niet noodzakelijk compatibel zijn, zonder dat hierin steeds duidelijke prioriteiten worden aangegeven. De Raad stelt bovendien vast dat het actieplan op verschillende punten afwijkt van het luchtkwaliteitsplan op basis waarvan Vlaanderen uitstel kreeg voor het behalen van de Europese NO2-normen.

De "kritische succesfactoren" hebben volgens de Raad veeleer het karakter van "kritische omgevingsfactoren". Doordat het ontwerpplan deze factoren opvat als grotendeels externe, niet door het mobiliteitsbeleid aanstuurbare factoren, lijkt men zich op voorhand te verontschuldigen voor ontwikkelingen waarop het mobiliteitsbeleid geen vat kan of wil hebben.

In het licht van de beperkte budgettaire middelen, vereist een strategisch sturend plan dat "de richting aangeeft" naar een duurzaam mobiliteitssysteem, dat er expliciete keuzes worden maakt met hieraan gekoppeld duidelijke garanties dat de gestelde doelstellingen ook effectief bereikt zullen worden.

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads