Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie (met SALV)

Advies Materialen

Samenvatting

Adviesdatum
21 feb 2013
Productnummer
2013-015

In dit uitgebreide advies stellen de Minaraad en de SALV vast dat er een momentum bestaat inzake de bio-gebaseerde economie. Dit momentum heeft ook belangrijke gevolgen voor de (ruimere) bio-economie, en biedt er ook kansen voor. Vlaanderen beschikt over de nodige kennis, de infrastructuur, het kapitaal en over de passende sectoren. De Raden bevelen dan ook aan om van dit momentum gebruik te maken.

De Minaraad en de SALV scharen zich achter het idee dat er een Vlaamse strategie ontwikkeld moet worden en brengen in dat verband vijf doelstellingen/randvoorwaarden voor het voetlicht, waarvan ze vaststellen dat die relevantie hebben op wereld-, Europees en Vlaams niveau: (1) het behoud van het natuurkapitaal dat biomassa voortbrengt; (2) het waarborgen van de voedselzekerheid; (3) het resaliseren van klimaatdoelstellingen; (4) het beschikbaar houden van biomassa voor materialen; (5) een duurzame sociaal-economische ontwikkeling.

De Minaraad en de SALV pleiten er voor om die strategie in te bedden in het geheel van lopende en voorzienbare Europese verplichtingen, opportuniteiten en strategische ontwikkelingen. De strategie moet gestoeld zijn op een brede SWOT, en moet betrekking hebben op de gehele keten (productie, verwerking, consumptie). Het beleidsinstrumentarium dat door Vlaanderen wordt uitgewerkt, dient afgestemd te zijn met het cascadeprincipe, wat moet leiden tot een ketenbenadering: de samenhang van de opeenvolgende toepassingstypes wordt bekeken en beoordeeld. De overheid dient een beleidskader te ontwikkelen dat het cascadeprincipe ondersteunt.

Voor het tot stand brengen en het uitvoeren van de strategie is communicatie essentieel: binnen de Vlaamse overheid, tussen alle actoren, met de burgers en met Europa. De Minaraad en de SALV bevelen ook aan om in te zetten op innovatie, en om de barrières in verband met de uitbouw van een biogebaseerde economie weg te werken.

Coördinator
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad

Co-auteur(s)
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38


Downloads

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie

Download (grootte: 1.0 MB, type: application/pdf)