Voorontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021‐2030

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
21 jun 2018
Productnummer
2018-013

De Minaraad is er tevreden over dat hij op 12 juni jl. om advies gevraagd werd over het voorontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030. Dit energiedeel zal gebruikt worden in het kader van “de Vlaamse input voor de energie-aspecten van het ontwerp Belgische Nationaal Energie- en Klimaatplan”. Hiermee wordt toch enige betrokkenheid gegenereerd van de adviesraad – en zijn raadsorganisaties – in een vroege fase van besluitvorming, wat voor zo’n gewichtig dossier geapprecieerd wordt. Daarnaast zal er voor de Minaraad en SERV ook nog de mogelijkheid worden voorzien om, na goedkeuring door de Vlaamse Regering, dit energieplan in de diepte te kunnen onderzoeken en beoordelen.

Wat voorgelegd werd bestond uit een nota aan de Vlaamse Regering – waarin toegelicht wordt welk tussentijds pad richting 2030 uitgetekend zal worden om Vlaanderen te laten evolueren naar een koolstofneutraal en duurzaam energiesysteem – en een document dat is opgemaakt op basis van de gestandaardiseerde template van de Europese Commissie, waarbij er vragen ingevuld moeten worden met betrekking tot de Vlaamse energiebevoegdheden.

Het voorgelegde ontwerpplan werd, in het bestek van deze korte adviestijd, door de Minaraad gewaardeerd als een eerste aanzet in de puzzel die gemaakt dient te worden in de opdracht van de Europese Commissie onder de term “Nationaal Geïntegreerd Energie- en Klimaatplan” (NKEP). Hierbij de belangrijkste aanbevelingen uit het advies van de Minaraad:

  • Leg een verband tussen het Vlaamse Energieplan en het op te maken klimaatplan alsook met plannen van belendende beleidsdomeinen. Geeft daarbij invulling aan de vijf dimensies van de Energie Unie: bevoorradingszekerheid, energie-efficiëntie, het koolstofvrij maken van de economie, interne energiemark, onderzoek, innovatie en competitiviteit. Met het voorliggende ontwerp heeft men zich beperkt tot energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, een slim flexibel net en opslag. De Vlaamse overheid heeft echter meer impact, onder andere via innovatiebeleid.

  • Verbeter het systemisch karakter van dit plan, door in alle onderdelen ervan te werken met een referentiescenario en een tot twee beleidsscenario’s of de opdeling fossiel en niet-fossiel, en door voor alle relevante sectoren of problematieken roadmaps naar een koolstofneutrale samenleving uit te werken. Bij deze roadmaps mag het complete plaatje van de klimaat- en energietransitie niet vergeten worden en is het bijgevolg nuttig om, in het kader van het algemene doel, de onderlinge samenhang tussen sectoren versterken.

  • De Minaraad vraagt ook specifiek om meer harmonisering, overleg en meer samenwerking tussen het Vlaamse en lokale beleidsniveau in het kader van het Belgische NKEP. Afstemming tussen lokale energie- en klimaatplannen (als dan niet binnen het Bergemeesterconvenant) zorgen er immers mee voor dat de federale en gewestelijke doelstellingen gehaald worden en ook omgekeerd kan het lokale niveau voordeel halen uit de afstemming met het Belgische/Vlaamse NKEP, waaronder verdere professionalisering van de lokale plannen.

  • De Raad vraagt dat bij de stapsgewijze operationalisering van de Vlaamse energievisie in concrete plannen en beleid, de evaluatie- en bijstuurmomenten reeds vastgelegd worden alsook dat de stakeholders hierbij telkens – ten gepaste tijden – betrokken zullen worden.

  • De Minaraad beveelt, tot slot, aan dat innovatiebeleid, nieuwe regelgeving en innovatieve bedrijfsmodellen sterker uitgewerkt worden in zowel de nota aan de Vlaamse Regering als in de template om alzo de link te kunnen maken met het einddoel – op lange(re) termijn.


Onthouding: Voka, Unizo en Boerenbond waarderen het dat de Minister de organisaties bij de beslissing van de Vlaamse Regering tracht te betrekken; binnen een termijn van 14 dagen is het echter onmogelijk om een gedragen reactie te formuleren; de vermelde organisaties hopen dat dit binnen de reguliere adviestermijn wel mogelijk zal zijn.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Downloads

Voorontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021‐2030

Download (grootte: 195.0 KB, type: application/pdf)