Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen over het algemeen waterverkoopreglement (samen met SERV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
27 mei 2010

SERV en Minaraad vinden het positief dat de Vlaamse Regering nadere regels heeft uitgewerkt voor het algemeen waterverkoopreglement. De Raden hebben begrip voor de laattijdige uitvoering, maar stellen tegelijk vast dat de consultatie te beperkt was ondanks de lange voorbereidingsperiode.

Ze vinden het een goede zaak om te streven naar uniformisering via het algemeen waterverkoopreglement. Bij de uitwerking werden de huidige reglementen van de drinkwaterbedrijven als uitgangspunt genomen en dit leidde volgens Minaraad en SERV tot een te eenzijdige invulling vanuit het oogpunt van de exploitanten. De rechten en plichten van de exploitanten respectievelijk klanten zijn volgens de Raden onevenwichtig uitgewerkt. Hetzelfde geldt voor de aansprakelijkheidsregels die in deze reglementering worden ingevoerd. De Raden vragen om het besluit voor te leggen aan onafhankelijke deskundigen inzake aansprakelijkheidsrecht. Tevens wijzen de raden op een aantal problemen bijvoorbeeld bij het aantonen van een fout door de klanten. Ze formuleren enkele suggesties om hieraan tegemoet te komen en vermelden ondermeer het opmaken van een objectief verslag bij een schadegeval waarvoor de exploitant aansprakelijk is. Volgens SERV en Minaraad is er nood aan meer afstemming met de bepalingen inzake energieleveringen en dit minstens inzake aansprakelijkheid, het begrip beschermde klant, de procedure bij laattijdige betaling en klachtenbehandeling. Tevens moet de wenselijkheid onderzocht worden van de oprichting van een sociaal fonds ter financiering van de tegemoetkomingen voor beschermde klanten.

De Raden vragen om een degelijke klachtenprocedure uit te werken. Bij blijvende betwisting vinden ze het belangrijk dat klanten terecht kunnen bij een onafhankelijke bemiddelingsinstantie. De uitbreiding van de bevoegdheden van de Vlaamse ombudsdienst en de federale ombudsdienst Energie dienen vanuit die optiek nader onderzocht.

De bepalingen van het algemeen waterverkoopreglement zijn uitgeschreven met de situatie van de kleinverbruikers voor ogen. Vooral de bepalingen over de integrale waterfactuur houden te weinig rekening met de situatie van de grootverbruikers die ook nog een restheffingsbiljet ontvangen van de VMM. Minaraad en SERV doen een aantal suggesties om hieraan te verhelpen. Zo zouden alle exploitanten verplicht moeten worden om de kostencomponenten op te splitsen en om dezelfde terminologie te gebruiken en dit niet alleen op de jaarfactuur, maar ook op de tussentijdse facturen.

Ook voor de kleinverbruikers - in het bijzonder de gezinnen - vragen de Raden om bijkomende informatie op de factuur. Om rationeel watergebruik te bevorderen stellen ze voor om gegevens op te nemen over het gemiddelde waterverbruik van een gelijkaardig gezin. Gezinnen zouden ook de periodiciteit van hun facturen zelf moeten kunnen kiezen (minimaal maandelijks).

De Raden zien ook positieve elementen zoals de progressieve invoering van de individuele bemetering, de regeling bij afwijkend gebruik en de verplichte keuring van de aansluiting op de riolering in welomschreven gevallen. Bij deze keuring stellen de raden voor om de gegevens bij te houden in een centrale databank en om bij nieuwbouw, renovatie en aanleg van riolering de verplichting ervan te overwegen, op voorwaarde dat de kostprijs ervan beperkt blijft. De Raden herhalen nogmaals de noodzaak aan recente gegevens inzake waterverbruik.

SERV en Minaraad keurden het gezamenlijke advies unaniem goed.

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Annick Lamote Annick Lamote
: Functie Attaché
: Organisatie SERV
: E-mailadres alamote@serv.be
: Telefoon 02 209 01 11

Co-auteur(s)
: Naam Dirk Uyttendaele
: Functie adviseur (waterbeleid en lokaal milieubeleid)
: Organisatie Minaraad


Downloads

Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen over het algemeen waterverkoopreglement

Download (grootte: 381.1 KB, type: application/pdf)