VLAREM-trein 2013 – energiegerelateerde zaken (met SERV en SALV)

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
20 feb 2014
Productnummer
2014-007

In dit advies gaven de Minaraad, de SERV en de SALV aanbevelingen over de omzetting van sommige bepalingen uit de Richtlijn Energie-efficiëntie in VLAREM. Hierbij lag de focus op de energieaudit en op de kostenbatenanalyse voor warmtebenutting.

De Raden bestempelden energie-audits als het uitgelezen instrument om energiebesparingspotentieel in kaart te brengen, wat maakt dat ze voldoende regelmatig uitgevoerd zouden moeten worden, op een kwaliteitsvolle en onafhankelijke wijze. Bovendien stelden de Raden dat stimuli zouden geboden worden opdat de in de audit geïdentificeerde maatregelen zo veel mogelijk uitgevoerd zouden worden.

De Raden hadden wel vragen bij de kwaliteitsbewaking van de energieaudits en vroegen ook om een transparante evaluatie van de in het Energiebesluit gehanteerde IRR, waarbij in rekening zou worden gebracht dat het Vlaamse Gewest een verplichting tot uitvoering van maatregelen geïntroduceerd heeft, en daarmee verder gaat dan de bepalingen in de REE.

Wat de kostenbatenanalyse betreft vroegen de Raden om ook de opmaak ervan te stimuleren voor installaties met een vermogen lager dan 20 MW; om voor bepaalde parameters in de KBA parameters en prijsassumpties te hanteren van geharmoniseerde Europese bronnen; om toe te voegen dat – indien de kostenbatenanalyse positief is -, de nodige begeleidende maatregelen getroffen worden om de warmtekrachtkoppeling of district heating ook maximaal te kunnen toepassen; en om geïntegreerd te werken met de ruimtelijke planning.

Downloads

VLAREM-trein 2013 – energiegerelateerde zaken

Download (grootte: 103.8 KB, type: application/pdf)