Europees Winterpakket Energie

Oriëntatienota Klimaat en Energie

Samenvatting

Op 30 november 2016 bracht de Europese Commissie haar Winterpakket Energie: “Clean Energy for All Europeans” uit. De Commissie wil de Europese Energie Unie verder uitbouwen richting een competitieve, leveringszekere en koolstofarme samenleving, met als tijdshorizonten 2030 en 2050. Daartoe heeft de Commissie wijzigingsvoorstellen gelanceerd die betrekking hebben op de belangrijkste Europese energierichtlijnen. Er werd ook nieuwe regelgeving voorgesteld, met impact op het energiedomein maar ook op belendende beleidsdomeinen zoals klimaat, ruimtelijke ordening, mobiliteit, landbouw, innovatie, sociale huisvesting enz. Dit Winterpakket wordt nu al omschreven als “een van de meest significante legislatieve voorstellen in jaren”.

Met deze oriëntatienota brengt het secretariaat van de Minaraad in de eerste plaats een synthese van de met dit Winterpakket voorgestelde maatregelen en aanpassingen. De nadruk ligt hierbij op een doorlichting van de acht wetgevende voorstellen: (1) het voorstel van herziening Richtlijn Hernieuwbare Energie, (2) het voorstel van herziening Richtlijn Energie-Efficiëntie, (3) het voorstel van herziening Richtlijn Energieprestatie gebouwen, (4) het voorstel van herziening Richtlijn Gemeenschappelijke Regels Interne Elektriciteitsmarkt, (5) het voorstel van de herziening van de Verordening Interne Elektriciteitsmarkt, (6) het voorstel van herziening van de Richtlijn over ACER (The Agency for the Cooperation of Energy Regulators), (7) het voorstel van de Richtlijn over de Weerbaarheid ten aanzien van Risico’s in de Energiesector en met betrekking tot de Continuïteit van de Energiebevoorradingszekerheid en (8) het voorstel van de Richtlijn over de Governance Structuur van de Energie Unie. Er wordt in deze oriëntatienota niet of zijdelings ingegaan op de andere elementen van het pakket: de mededelingen, rapporten, memo’s, impact assessments, enz. over thema’s gaande van capaciteitsmechanisme, eco-design, duurzame bio-energie tot energieprijzen, energiekosten, energiefondsen, innovatie en transport.

In tweede instantie verkent het secretariaat van de Minaraad, met deze oriëntatienota, de verbanden tussen enerzijds deze voorstellen van de Europese Commissie en anderzijds het lopende energiebeleid in het Vlaamse Gewest. Immers, indien alle voorstellen uit dit Winterpakket stand houden doorheen de Europese besluitvormingsprocedure, dan kunnen ze een grote impact hebben op het energiebeleid van de Europese Lidstaten en meteen ook op het beleid van het Vlaamse Gewest en de vele (Vlaamse) stakeholders die te maken hebben met de productie, transport en consumptie van energie. De Europese besluitvormingsprocedure zal in principe 18 maanden in beslag nemen, maar kan uitlopen tot aan het einde van de Europese legislatuur (oktober 2019). Hiermee is ook de tijdshorizon duidelijk waarover de beleidsmakers in de Europese Unie beschikken, om zich voor te bereiden op de grote hoeveelheid van verplichtingen en leidraden die dit Winterpakket kan genereren voor de komende jaren.

Tot slot: vermits dit document opgevat wordt als een oriëntatienota, bindt het op zich niet de raadsleden of de raadsorganisaties. Het document wordt wel, eenmaal goedgekeurd, aanvaard als informatief achtergronddocument bij verdere raadswerkzaamheden.

 

Coördinator
: Naam LinkedIn profiel van Stefanie Corens Stefanie Corens
: Functie adviseur (klimaat- en energiebeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres stefanie.corens@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 32

Co-auteur(s)
: Naam LinkedIn profiel van Jan Verheeke Jan Verheeke
: Functie secretaris (algemene leiding)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres jan.verheeke@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 36 of 0496 51 72 59


Downloads

Oriëntatienota Europees Winterpakket Energie

Download (grootte: 678.4 KB, type: application/pdf)