Ontwerpbesluit tot wijziging van het WKK-certificatensysteem

Advies Klimaat en Energie

Samenvatting

Adviesdatum
02 sep 2010

De groei aan WKK-installaties is de voorbije jaren sterker geweest dan oorspronkelijk voorzien waardoor er meer certificaten toegekend werden dan verwacht. Tijdens de laatste inleveringsronde van 31 maart 2009 was er een overschot van 50% aan WKK-certificaten. De marktwaarde van de certificaten kent daardoor de afgelopen tijd een dalende trend. Het wijzigingsvoorstel van het WKK-certificatensysteem bevat maatregelen om een te sterke waardedaling van certificaten te vermijden door het aanbod van certificaten te beperken en de vraag te verhogen. Dit wordt gerealiseerd door de certificaten voor de ter plaatse opgewekte en verbruikte elektriciteit met een kwart te verminderen en de in te leveren quota vanaf 2011 significant te verhogen.

De Minaraad is tevreden dat de Vlaamse Regering een langetermijnbeleid voor de ondersteuning van WKK-installaties heeft uitgewerkt en daarbij gekozen heeft voor een pro-actief scenario met verhoogde quota. Maar, een aantal bestaande knelpunten die inherent zijn aan het huidige systeem met WKK-certificaten, blijven bestaan. Voor de korte termijn komt het voorstel tegemoet aan die knelpunten maar een periodieke evaluatie en eventuele bijsturing blijft noodzakelijk.

Vervolgens wijst de Raad op een aantal praktische en blijvende knelpunten met betrekking tot hernieuwbare energie zoals onder andere de berekening van de onrendabele top. Tot slot vraagt de Raad een evaluatie van de ondersteuning van energieprojecten die gebruik maken van (onduurzame) biomassa.

De Minaraad keurde het briefadvies goed, mits onthouding van de SERV-partners.

Coördinator
: Naam Francis Noyen
: Functie adviseur (Industrieel milieu- en energiebeleid, luchtbeleid)
: Organisatie Minaraad
: E-mailadres francis.noyen@minaraad.be
: Telefoon 02 558 01 38

Downloads

Briefadvies wijziging WKK-certificatensysteem

Download (grootte: 51.0 KB, type: application/pdf)